กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร

แสดงผลงาน

   ผลงาน ( 244 )

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 61 รายการ   
 

ฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์อัลฟ่า-อะไมเลสของสารสกัดหยาบโปรตีนจากเมล็ดข้าวไทย

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2556

ชื่อเอกสาร บทคัดย่อการประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติครั้งที่ 2

ชื่อหนังสือ ฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์อัลฟ่า-อะไมเลสของสารสกัดหยาบโปรตีนจากเมล็ดข้าวไทย

จำนวนหน้า 694 หน้า

ผู้แต่ง รักฤดี สารธิมา , ศรัณยู คำเมือง , พีระยศ แข็งขัน , ศุภอรรจ ศิริกันทรมาศ ,

 

การผลิตปลายข้าวหมักด้วยเชื้อราแดงสายพันธุ์ไทยเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพ

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2555

ชื่อเอกสาร บทคัดย่อการประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติครั้งที่ 2

ชื่อหนังสือ การผลิตปลายข้าวหมักด้วยเชื้อราแดงสายพันธุ์ไทยเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพ

จำนวนหน้า 694 หน้า

ผู้แต่ง ธัญญ์นรี ทรัพย์แสนดี , วิเชียร กิจปรีชาวนิช , บุษบา ยงสมิทธิ์ ,

 

ผลของพันธุ์และการแช่เยือกแข็งต่อคุณภาพของข้าวหุงสุก

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2555

ชื่อเอกสาร บทคัดย่อการประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติครั้งที่ 2

ชื่อหนังสือ ผลของพันธุ์และการแช่เยือกแข็งต่อคุณภาพของข้าวหุงสุก

จำนวนหน้า 694 หน้า

ผู้แต่ง สงวนศรี เจริญเหรียญ , พรพิสาข์ ประเสริฐไทยเจริญ , วรรธินี เกตุคง , กมลรัตน์ ไตรทวิทรัพย์ ,

 

ผลของการเก็บรักษาข้าวต่อคุณภาพด้านเนื้อสัมผัสและรีโทรเกรเดชันของข้าวหุงสุกแช่เยือกแข็ง

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2555

ชื่อเอกสาร บทคัดย่อการประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติครั้งที่ 2

ชื่อหนังสือ ผลของการเก็บรักษาข้าวต่อคุณภาพด้านเนื้อสัมผัสและรีโทรเกรเดชันของข้าวหุงสุกแช่เยือกแข็ง

จำนวนหน้า 694 หน้า

ผู้แต่ง วรรธินี เกตุคง , สงวนศรี เจริญเหรียญ ,

 

การออกแบบกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ข้าวหุงสุกเร็วพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ด้วยไมโครเวฟ

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2555

ชื่อเอกสาร บทคัดย่อการประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติครั้งที่ 2

ชื่อหนังสือ การออกแบบกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ข้าวหุงสุกเร็วพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ด้วยไมโครเวฟ

จำนวนหน้า 694 หน้า

ผู้แต่ง สิริชัย ส่งเสริมพงษ์ , เบญจวรรณ สนิทมัจโร , พรพิชา เพชรแก้วกุล ,

 

การใช้ประโยชน์ข้าวกล้องจากข้าวเปลือกเริ่มงอกและข้าวนึ่งกล้องจากข้าวเปลือกเริ่มงอกสำหรับผลิตข้าวผัดน้ำพริกกะปิแช่เยือกแข็ง

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2555

ชื่อเอกสาร บทคัดย่อการประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติครั้งที่ 2

ชื่อหนังสือ การใช้ประโยชน์ข้าวกล้องจากข้าวเปลือกเริ่มงอกและข้าวนึ่งกล้องจากข้าวเปลือกเริ่มงอกสำหรับผลิตข้าวผัดน้ำพริกกะปิแช่เยือกแข็ง

จำนวนหน้า 694 หน้า

ผู้แต่ง เพราเพ็ญ รัตนดี , อรอนงค์ นัยวิกุล ,

 

การพัฒนากระบวนการผลิตกล้าข้าวไทยอบแห้งเพื่อชงเป็นเครื่องดื่ม

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2555

ชื่อเอกสาร บทคัดย่อการประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติครั้งที่ 2

ชื่อหนังสือ การพัฒนากระบวนการผลิตกล้าข้าวไทยอบแห้งเพื่อชงเป็นเครื่องดื่ม

จำนวนหน้า 694 หน้า

ผู้แต่ง สุธยา พิมพิไล , อภิวัฒน์ ธีรวุฒิกุลรักษ์ , ขจรเดช พิมพ์พิไล , พิสุทธิ์ กลิ่นขจร , ณัฐธิดา กาบคำ , จันทิมา ทองบุญ , สุพรรณิภา กันธิมา , ศุทราวดี เจริญรัถ ,

 

องค์ประกอบกรดไขมันและสารแกมมาโอรีซานอลของไขมันน้ำมันรำข้าวและไขมันชนิดอื่นและคุณภาพของบัตเตอร์ครีมที่ผลิตได้

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2555

ชื่อเอกสาร บทคัดย่อการประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติครั้งที่ 2

ชื่อหนังสือ องค์ประกอบกรดไขมันและสารแกมมาโอรีซานอลของไขมันน้ำมันรำข้าวและไขมันชนิดอื่นและคุณภาพของบัตเตอร์ครีมที่ผลิตได้

จำนวนหน้า 694 หน้า

ผู้แต่ง ธิดา สิริสุขพรชัย , ประวิทย์ สันติวัฒนา ,

 

การเตรียมและสมบัติของฟิล์มชีวภาพประกอบด้วยแป้งข้าวเจ้า/คาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสจากเปลือกทุเรียน

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2555

ชื่อเอกสาร บทคัดย่อการประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติครั้งที่ 2

ชื่อหนังสือ การเตรียมและสมบัติของฟิล์มชีวภาพประกอบด้วยแป้งข้าวเจ้า/คาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสจากเปลือกทุเรียน

จำนวนหน้า 694 หน้า

ผู้แต่ง รุ่งศิริ สุริยเต็ม , พรชัย ราชตนะพันธุ์ ,

 

กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ข้าวนึ่งสำเร็จรูป

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2555

ชื่อเอกสาร บทคัดย่อการประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติครั้งที่ 2

ชื่อหนังสือ กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ข้าวนึ่งสำเร็จรูป

จำนวนหน้า 694 หน้า

ผู้แต่ง น้ำฝน ศีตะจิตต์ ,

แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 61 รายการ   

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University