ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แสดงผลงาน

   ผลงาน ( 244 )

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 3 จาก 3 รายการ
 

การปรับโครงสร้างพื้นฐานน้ำเพื่อการผลิตข้าว

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2557

ชื่อเอกสาร การประชุมเวทีข้าวไทย 2557 เรื่อง การปฏิรูปยุทธศาสตร์ข้าวไทย

ชื่อหนังสือ การปรับโครงสร้างพื้นฐานน้ำเพื่อการผลิตข้าว

จำนวนหน้า 70 หน้า

ผู้แต่ง ทองเปลว กองจันทร์ ,

 

ศึกษาการจัดการดินโดยใช้ปุ๋ยหมักจากวัตถุดิบต่างชนิดร่วมกับปุ๋ยชีวภาพ พด.12 ที่มีผลต่อผลผลิตข้าวขาวดอกมะลิ 105 ในจังหวัดร้อยเอ็ด

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2555

ชื่อเอกสาร บทคัดย่อการประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติครั้งที่ 2

ชื่อหนังสือ ศึกษาการจัดการดินโดยใช้ปุ๋ยหมักจากวัตถุดิบต่างชนิดร่วมกับปุ๋ยชีวภาพ พด.12 ที่มีผลต่อผลผลิตข้าวขาวดอกมะลิ 105 ในจังหวัดร้อยเอ็ด

จำนวนหน้า 694 หน้า

ผู้แต่ง อธิวัฒน์ สิทธิภิญญาพัฒน์ , อุมรา เชิงหอม ,

 

การร่วมมือเครือข่ายงานอนุรักษ์พันธุ์ข้าวพื้นเมืองในภาคใต้

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2553

ชื่อเอกสาร บทคัดย่อการประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งปฐมฤกษ์: ขับเคลื่อนงานวิจัยข้าวไทยสู่นวัตกรรม

ชื่อหนังสือ การร่วมมือเครือข่ายงานอนุรักษ์พันธุ์ข้าวพื้นเมืองในภาคใต้

จำนวนหน้า 196 หน้า

ผู้แต่ง สำเริง แซ่ตัน ,

แสดงข้อมูล 1 ถึง 3 จาก 3 รายการ

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University