วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว

แสดงผลงาน

   ผลงาน ( 244 )

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 7 จาก 7 รายการ
 

การปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งข้าวเป็นการขนส่งแบบหลายรูปแบบเพื่อการลดต้นทุน

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2555

จำนวนหน้า 694 หน้า

ผู้แต่ง สดุดี สุพรรณไพ , อัฌฌมาพันธุ์ เกิดสวัสดิ์ ,

 

ไซโลน็อคดาวน์เพื่อชุมชน

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2555

ชื่อเอกสาร บทคัดย่อการประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติครั้งที่ 2

ชื่อหนังสือ ไซโลน็อคดาวน์เพื่อชุมชน

จำนวนหน้า 694 หน้า

ผู้แต่ง ใจทิพย์ วานิชชัง , ผดุงศักดิ์ วานิชชัง , เพียงขวัญ วานิชชัง ,

 

ผลของการใช้อุณหภูมิสูงในการอบลดความชื้นต่ออายุการเก็บเกี่ยวของเมล็ดพันธุ์ข้าว

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2555

ชื่อเอกสาร บทคัดย่อการประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติครั้งที่ 2

ชื่อหนังสือ ผลของการใช้อุณหภูมิสูงในการอบลดความชื้นต่ออายุการเก็บเกี่ยวของเมล็ดพันธุ์ข้าว

จำนวนหน้า 694 หน้า

ผู้แต่ง พรสุรี กาญจนา , วิไล ปาละวิสุทธิ์ , ดวงอร อริยพฤกษ์ ,

 

บูรณาการระบบขนส่งทางน้ำเข้ากับระบบขนส่งสินค้าข้าวระหว่างประเทศ

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2555

ชื่อเอกสาร บทคัดย่อการประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติครั้งที่ 2

ชื่อหนังสือ บูรณาการระบบขนส่งทางน้ำเข้ากับระบบขนส่งสินค้าข้าวระหว่างประเทศ

จำนวนหน้า 694 หน้า

ผู้แต่ง สดุดี สุพรรณไพ , อัฌฌมาพันธุ์ เกิดสวัสดิ์ ,

 

ระบบอบแห้งข้าวเปลือกแบบใหม่

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2553

ชื่อเอกสาร บทคัดย่อการประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งปฐมฤกษ์: ขับเคลื่อนงานวิจัยข้าวไทยสู่นวัตกรรม

ชื่อหนังสือ ระบบอบแห้งข้าวเปลือกแบบใหม่

จำนวนหน้า 196 หน้า

ผู้แต่ง นเรศ มีโส , สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ , ศิริธร ศิริอมรพรรณ ,

 

การเร่งความเก่าของข้าวเปลือกพันธุ์ พิษณุโลก 2 โดยการอบแห้งด้วยคลื่นไมโครเวฟแบบต่อเนื่อง

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2553

ชื่อเอกสาร บทคัดย่อการประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งปฐมฤกษ์: ขับเคลื่อนงานวิจัยข้าวไทยสู่นวัตกรรม

ชื่อหนังสือ การเร่งความเก่าของข้าวเปลือกพันธุ์ พิษณุโลก 2 โดยการอบแห้งด้วยคลื่นไมโครเวฟแบบต่อเนื่อง

จำนวนหน้า 196 หน้า

ผู้แต่ง โชติพัฒน์ เลิศชัยพัฒนกุล , สิริชัย ส่งเสริมพงษ์ ,

 

ผลของอุณหภูมิและระยะเวลาในการเก็บรักษาต่อคุณภาพทางเคมีและความหอมของข้าวหอมมะลิ

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2553

ชื่อเอกสาร บทคัดย่อการประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งปฐมฤกษ์: ขับเคลื่อนงานวิจัยข้าวไทยสู่นวัตกรรม

ชื่อหนังสือ ผลของอุณหภูมิและระยะเวลาในการเก็บรักษาต่อคุณภาพทางเคมีและความหอมของข้าวหอมมะลิ

จำนวนหน้า 196 หน้า

ผู้แต่ง ศิริธร ศิริอมรพรรณ , อรอนงค์ ไกรสูนย์ , อัศวิน อมรสิน , นเรศ มีโส ,

แสดงข้อมูล 1 ถึง 7 จาก 7 รายการ

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University