การอารักขาพืช

แสดงผลงาน

   ผลงาน ( 244 )

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 26 รายการ   
 

ประสิทธิภาพของเชื้อแบคทีเรีย Bacillus spp. สายพันธุ์กลายในการลดโรคเมล็ดด่างของข้าว

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2555

ชื่อเอกสาร บทคัดย่อการประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติครั้งที่ 2

ชื่อหนังสือ ประสิทธิภาพของเชื้อแบคทีเรีย Bacillus spp. สายพันธุ์กลายในการลดโรคเมล็ดด่างของข้าว

จำนวนหน้า 694 หน้า

ผู้แต่ง นิชากร แซ่ตั้ง , จิระเดช แจ่มสว่าง , วรรณวิไล อินทนู ,

 

ผลของการฉีดพ่นสเปอร์มิดีนต่อคลอโรฟิลล์ฟลูออเรสเซนส์ ปริมาณโพรลีน และการรั่วไหลของอิเล็กโทรไลต์ของใบข้าวเหนียวดำภายใต้สภาวะเค็ม

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2555

ชื่อเอกสาร บทคัดย่อการประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติครั้งที่ 2

ชื่อหนังสือ ผลของการฉีดพ่นสเปอร์มิดีนต่อคลอโรฟิลล์ฟลูออเรสเซนส์ ปริมาณโพรลีน และการรั่วไหลของอิเล็กโทรไลต์ของใบข้าวเหนียวดำภายใต้สภาวะเค็ม

จำนวนหน้า 694 หน้า

ผู้แต่ง ปัญญา มาดี , สุมิตานันท์ จันทะบุรี , จิระวัฒน์ สนิทชน , วัฒนา พัฒนากูล , ปิยะดา ธีระกุลพิศุทธิ์ ,

 

การคัดเลือกและจำแนกชนิดไรโซแบคทีเรียส่งเสริมการเจริญเติบโตของข้าว

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2555

ชื่อเอกสาร บทคัดย่อการประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติครั้งที่ 2

ชื่อหนังสือ การคัดเลือกและจำแนกชนิดไรโซแบคทีเรียส่งเสริมการเจริญเติบโตของข้าว

จำนวนหน้า 694 หน้า

ผู้แต่ง วราภรณ์ ปานอยู่ , วิชัย โฆสิตรัตน , สุจินต์ ภัทรภูวดล ,

 

การลดโรคกาบใบแห้งและการส่งเสริมการเจริญเติบโตของข้าวโดยใช้แบคทีเรียปฏิปักษ์

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2555

ชื่อเอกสาร บทคัดย่อการประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติครั้งที่ 2

ชื่อหนังสือ การลดโรคกาบใบแห้งและการส่งเสริมการเจริญเติบโตของข้าวโดยใช้แบคทีเรียปฏิปักษ์

จำนวนหน้า 694 หน้า

ผู้แต่ง พัชรพร ธรรมภิบาลอุดม , จิระเดช แจ่มสว่าง , วรรณวิไล อินทนู ,

 

ความหลากหลายทางพันธุกรรมและโครงสร้างประชากรของข้าววัชพืชในประเทศไทย

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2555

จำนวนหน้า 694 หน้า

ผู้แต่ง อนุพงษ์ วงค์ตามี , จรรยา มณีโชติ , เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม , ศันสนีย์ จำจด ,

 

การลดระดับความรุนแรงของโรคขอบใบแห้งของข้าวโดยวิธีผสมผสานในนาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2555

ชื่อเอกสาร บทคัดย่อการประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติครั้งที่ 2

ชื่อหนังสือ การลดระดับความรุนแรงของโรคขอบใบแห้งของข้าวโดยวิธีผสมผสานในนาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง

จำนวนหน้า 694 หน้า

ผู้แต่ง ดวงกมล บุญช่วย , อนรรฆพล บุญช่วย , เสน่ห์ คชรัตน์ ,

 

ความหลากหลายของแหล่งที่มาของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลต่อความรุนแรงในการทำลายข้าวพันธุ์ต่างๆ

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2555

ชื่อเอกสาร บทคัดย่อการประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติครั้งที่ 2

ชื่อหนังสือ ความหลากหลายของแหล่งที่มาของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลต่อความรุนแรงในการทำลายข้าวพันธุ์ต่างๆ

จำนวนหน้า 694 หน้า

ผู้แต่ง อรชร พูลศิริ , นพดล คีรีเพชร ,

 

ความหลากหลายของชีวชนิดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในเขตภาคเหนือตอนล่าง

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2555

ชื่อเอกสาร บทคัดย่อการประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติครั้งที่ 2

ชื่อหนังสือ ความหลากหลายของชีวชนิดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในเขตภาคเหนือตอนล่าง

จำนวนหน้า 694 หน้า

ผู้แต่ง ภมร ปัตตาวะตัง , เจตน์ คชฤกษ์ , สุรเดช ปาละวิสุทธิ์ ,

 

ผลของบราสสิโนสเตียรอยด์ต่อการสังเคราะห์ด้วยแสงและผลผลิตของข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1 ภายใต้ภาวะเครียดจากความร้อน

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2555

ชื่อเอกสาร บทคัดย่อการประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติครั้งที่ 2

ชื่อหนังสือ ผลของบราสสิโนสเตียรอยด์ต่อการสังเคราะห์ด้วยแสงและผลผลิตของข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1 ภายใต้ภาวะเครียดจากความร้อน

จำนวนหน้า 694 หน้า

ผู้แต่ง คณพล จุฑามณี , จุติภรณ์ ทัสสกุลพนิช , วีรศิลป์ สอนจรูญ , ลิลลี่ กาวีต๊ะ , วิทิตร ใจอารีย์ , อภิชาติ สุขสำราญ ,

 

ประสิทธิภาพของชีวภัณฑ์เชื้อราไตรโคเดอร์มาปฏิปักษ์สายพันธุ์ 01-52 ชนิดเม็ด ในการเพิ่มผลผลิต และลดโรคข้าวพันธุ์ชัยนาท 1 ในแปลงนาที่ไม่ใช้สารเคมีควบคุมศัตรูพืช

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2555

จำนวนหน้า 694 หน้า

ผู้แต่ง จิระเดช แจ่มสว่าง , วรรณวิไล อินทนู , พราวมาส เจริญรักษ์ ,

แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 26 รายการ   

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University