พืชศาสตร์และการผลิต

แสดงผลงาน

   ผลงาน ( 244 )

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 104 รายการ   
 

การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในนาข้าว

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง สมศรี อรุณินท์ , ขวัญใจ โกเมศ ,

 

การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในนาข้าว: เอกสารประกอบการอบรมเกษตรกรในโครงการวิทยาลัยข้าวไทย

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง สมศรี อรุณินท์ , ขวัญใจ โกเมศ ,

 

สีสันวัฒนธรรมข้าวอาเซียน

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์2559

ผู้แต่ง วรรณา นาวิกมูล ,

 

สุวรรณ 1 ประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของข้าวโพดไทยพันธุ์ดี

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2558

ชื่อวารสาร ความรู้สู่สังคม: วิจัย สร้างสรรค์ ใช้งานได้จริง

ปีที่ (Vol.) 1 ฉบับที่ (No.) 2 หน้า 2-8

ผู้แต่ง สุทัศน์ ศรีวัฒนพงศ์ , สุจินต์ จินายน ,

 

สมบัติทางเคมี-กายภาพ ชีววิทยา และสมบัติเชิงหน้าที่ของโปรตีนจากรำข้าวอินทรีย์

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2556

ชื่อเอกสาร เอกสารการประชุมวิชาการข้าวและธัญพืชเมืองหนาว ครั้งที่ 30 พ.ศ. 2556

ชื่อหนังสือ สมบัติทางเคมี-กายภาพ ชีววิทยา และสมบัติเชิงหน้าที่ของโปรตีนจากรำข้าวอินทรีย์

จำนวนหน้า 694 หน้า

ผู้แต่ง กิตติมา ไตรรัตนศิริชัย , สาโรจน์ รอดคืน ,

 

การศึกษากระบวนการผลิตข้าวเพื่อสิ่งแวดล้อม

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2555

ชื่อเอกสาร บทคัดย่อการประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติครั้งที่ 2

ชื่อหนังสือ การศึกษากระบวนการผลิตข้าวเพื่อสิ่งแวดล้อม

จำนวนหน้า 694 หน้า

ผู้แต่ง สดุดี สุพรรณไพ , รดี สินพิเชธกร ,

 

การสำรวจความแปรปรวนของคุณภาพข้าวหอมมะลิ

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2555

ชื่อเอกสาร บทคัดย่อการประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติครั้งที่ 2

ชื่อหนังสือ การสำรวจความแปรปรวนของคุณภาพข้าวหอมมะลิ

จำนวนหน้า 694 หน้า

ผู้แต่ง กฤษณา สุดทะสาร ,

 

อิทธิพลของการกลึงหินขัดขาวที่มีต่ออัตราการแตกหักของข้าว และการใช้พลังงานไฟฟ้าของเครื่องขัดขาวแบบทรงกระบอกตั้ง

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2555

ชื่อเอกสาร บทคัดย่อการประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติครั้งที่ 2

ชื่อหนังสือ อิทธิพลของการกลึงหินขัดขาวที่มีต่ออัตราการแตกหักของข้าว และการใช้พลังงานไฟฟ้าของเครื่องขัดขาวแบบทรงกระบอกตั้ง

จำนวนหน้า 694 หน้า

ผู้แต่ง ชานุ โพธิพิทักษ์ , จันทรัสจ์ วุฒิสัตย์วงศ์สกุล , อภิชาติ อาจนาเสียว ,

 

การเร่งความเก่าของข้าวสารพันธุ์หอมปทุมธานี 1 ด้วยคลื่นไมโครเวฟ

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2555

ชื่อเอกสาร บทคัดย่อการประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติครั้งที่ 2

ชื่อหนังสือ การเร่งความเก่าของข้าวสารพันธุ์หอมปทุมธานี 1 ด้วยคลื่นไมโครเวฟ

จำนวนหน้า 694 หน้า

ผู้แต่ง สิริชัย ส่งเสริมพงษ์ , เบญจมาศ วิไลธำรงกุล , แสงทิพย์ ไทยธนาคม ,

แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 104 รายการ   

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University