เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท

แสดงผลงาน

   ผลงาน ( 244 )

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 32 รายการ   
 

มิติใหม่ของการเกษตรไทย: บทบาทของหุ้นส่วนร่วมพัฒนา

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2557

ชื่อเอกสาร 15 ปี รวมพลคนข่าวเกษตร ทิศทางเกษตรไทยในเวทีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ชื่อหนังสือ มิติใหม่ของการเกษตรไทย: บทบาทของหุ้นส่วนร่วมพัฒนา

จำนวนหน้า 191 หน้า

ผู้แต่ง สมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย , สุทัศน์ ศรีวัฒนพงศ์ ,

 

การบริหารจัดการที่ดินเพื่อการทํานา

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2557

ชื่อเอกสาร การประชุมเวทีข้าวไทย 2557 เรื่อง การปฏิรูปยุทธศาสตร์ข้าวไทย

ชื่อหนังสือ การบริหารจัดการที่ดินเพื่อการทํานา

จำนวนหน้า 70 หน้า

ผู้แต่ง อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์ ,

 

การศึกษาสภาพและแนวทางในการส่งเสริมการสืบทอดอาชีพทำนาของลูกชาวนา

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2555

ชื่อเอกสาร บทคัดย่อการประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติครั้งที่ 2

ชื่อหนังสือ การศึกษาสภาพและแนวทางในการส่งเสริมการสืบทอดอาชีพทำนาของลูกชาวนา

จำนวนหน้า 684 หน้า

ผู้แต่ง เกินศักดิ์ ศรีสวย ,

 

ความน่าเชื่อถือและการประเมินศักยภาพของแบบจำลอง i_EPEC ในการประเมินการผลิตข้าวของประเทศไทย

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2555

ชื่อเอกสาร บทคัดย่อการประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติครั้งที่ 2

ชื่อหนังสือ ความน่าเชื่อถือและการประเมินศักยภาพของแบบจำลอง i_EPEC ในการประเมินการผลิตข้าวของประเทศไทย

จำนวนหน้า 694 หน้า

ผู้แต่ง นพพล อรุณรัตน์ , นาฏสุดา ภูมิจำนงค์ ,

 

การเปรียบเทียบความพึงพอใจด้านรายได้สุทธิของชาวนาผู้ปลูกข้าวหอมมะลิภายใต้การแทรกแซงด้านราคาของรัฐ: การประยุกต์ใช้วิธี Stochastic Dominance with Respect to a Function

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2555

ชื่อเอกสาร บทคัดย่อการประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติครั้งที่ 2

ชื่อหนังสือ การเปรียบเทียบความพึงพอใจด้านรายได้สุทธิของชาวนาผู้ปลูกข้าวหอมมะลิภายใต้การแทรกแซงด้านราคาของรัฐ: การประยุกต์ใช้วิธี Stochastic Dominance with Respect to a Function

จำนวนหน้า 694 หน้า

ผู้แต่ง อุชุก ด้วงบุตรศรี ,

 

ชุดตรวจสอบการปลอมปนข้าวหอมมะลิ

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2555

ชื่อเอกสาร บทคัดย่อการประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติครั้งที่ 2

ชื่อหนังสือ ชุดตรวจสอบการปลอมปนข้าวหอมมะลิ

จำนวนหน้า 694 หน้า

ผู้แต่ง จรรยา แสงเขียว , คงศักดิ์ ศรีแก้ว ,

 

กระบวนการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ข้าวสารบรรจุถุงตามร้านค้าปลีกทันสมัยในประเทศไทย

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2555

ชื่อเอกสาร บทคัดย่อการประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติครั้งที่ 2

ชื่อหนังสือ กระบวนการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ข้าวสารบรรจุถุงตามร้านค้าปลีกทันสมัยในประเทศไทย

จำนวนหน้า 694 หน้า

ผู้แต่ง กิตติพงษ์ ตระกูลโชคอำนวย ,

 

การใช้เครื่องจักรกลและผลิตภาพแรงงานในการผลิตข้าวของประเทศไทย

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2555

ชื่อเอกสาร บทคัดย่อการประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติครั้งที่ 2

ชื่อหนังสือ การใช้เครื่องจักรกลและผลิตภาพแรงงานในการผลิตข้าวของประเทศไทย

จำนวนหน้า 694 หน้า

ผู้แต่ง สันติ แสงเลิศไสว , อรชส นภสินธุวงศ์ อรรถจินดา ,

 

เศรษฐกิจข้าวไทยภายใต้การเปิดตลาดสินค้าข้าวอาเชี่ยน

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2553

ชื่อเอกสาร บทคัดย่อการประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งปฐมฤกษ์: ขับเคลื่อนงานวิจัยข้าวไทยสู่นวัตกรรม

ชื่อหนังสือ เศรษฐกิจข้าวไทยภายใต้การเปิดตลาดสินค้าข้าวอาเชี่ยน

จำนวนหน้า 196 หน้า

ผู้แต่ง สมพร อิศวิลานนท์ ,

 

โภชนาการข้าวกับผู้สูงอายุ

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2553

ชื่อเอกสาร บทคัดย่อการประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งปฐมฤกษ์: ขับเคลื่อนงานวิจัยข้าวไทยสู่นวัตกรรม

ชื่อหนังสือ โภชนาการข้าวกับผู้สูงอายุ

จำนวนหน้า 196 หน้า

ผู้แต่ง ประไพศรี ศิริจักรวาล ,

แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 32 รายการ   

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University