บทความในหนังสือ

แสดงผลงาน

   ผลงาน ( 244 )

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 227 รายการ   
 

มิติใหม่ของการเกษตรไทย: บทบาทของหุ้นส่วนร่วมพัฒนา

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2557

ชื่อเอกสาร 15 ปี รวมพลคนข่าวเกษตร ทิศทางเกษตรไทยในเวทีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ชื่อหนังสือ มิติใหม่ของการเกษตรไทย: บทบาทของหุ้นส่วนร่วมพัฒนา

จำนวนหน้า 191 หน้า

ผู้แต่ง สมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย , สุทัศน์ ศรีวัฒนพงศ์ ,

 

การปรับโครงสร้างพื้นฐานน้ำเพื่อการผลิตข้าว

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2557

ชื่อเอกสาร การประชุมเวทีข้าวไทย 2557 เรื่อง การปฏิรูปยุทธศาสตร์ข้าวไทย

ชื่อหนังสือ การปรับโครงสร้างพื้นฐานน้ำเพื่อการผลิตข้าว

จำนวนหน้า 70 หน้า

ผู้แต่ง ทองเปลว กองจันทร์ ,

 

การบริหารจัดการที่ดินเพื่อการทํานา

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2557

ชื่อเอกสาร การประชุมเวทีข้าวไทย 2557 เรื่อง การปฏิรูปยุทธศาสตร์ข้าวไทย

ชื่อหนังสือ การบริหารจัดการที่ดินเพื่อการทํานา

จำนวนหน้า 70 หน้า

ผู้แต่ง อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์ ,

 

สมบัติทางเคมี-กายภาพ ชีววิทยา และสมบัติเชิงหน้าที่ของโปรตีนจากรำข้าวอินทรีย์

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2556

ชื่อเอกสาร เอกสารการประชุมวิชาการข้าวและธัญพืชเมืองหนาว ครั้งที่ 30 พ.ศ. 2556

ชื่อหนังสือ สมบัติทางเคมี-กายภาพ ชีววิทยา และสมบัติเชิงหน้าที่ของโปรตีนจากรำข้าวอินทรีย์

จำนวนหน้า 694 หน้า

ผู้แต่ง กิตติมา ไตรรัตนศิริชัย , สาโรจน์ รอดคืน ,

 

ฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์อัลฟ่า-อะไมเลสของสารสกัดหยาบโปรตีนจากเมล็ดข้าวไทย

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2556

ชื่อเอกสาร บทคัดย่อการประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติครั้งที่ 2

ชื่อหนังสือ ฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์อัลฟ่า-อะไมเลสของสารสกัดหยาบโปรตีนจากเมล็ดข้าวไทย

จำนวนหน้า 694 หน้า

ผู้แต่ง รักฤดี สารธิมา , ศรัณยู คำเมือง , พีระยศ แข็งขัน , ศุภอรรจ ศิริกันทรมาศ ,

 

ประสิทธิภาพของเชื้อแบคทีเรีย Bacillus spp. สายพันธุ์กลายในการลดโรคเมล็ดด่างของข้าว

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2555

ชื่อเอกสาร บทคัดย่อการประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติครั้งที่ 2

ชื่อหนังสือ ประสิทธิภาพของเชื้อแบคทีเรีย Bacillus spp. สายพันธุ์กลายในการลดโรคเมล็ดด่างของข้าว

จำนวนหน้า 694 หน้า

ผู้แต่ง นิชากร แซ่ตั้ง , จิระเดช แจ่มสว่าง , วรรณวิไล อินทนู ,

 

การศึกษากระบวนการผลิตข้าวเพื่อสิ่งแวดล้อม

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2555

ชื่อเอกสาร บทคัดย่อการประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติครั้งที่ 2

ชื่อหนังสือ การศึกษากระบวนการผลิตข้าวเพื่อสิ่งแวดล้อม

จำนวนหน้า 694 หน้า

ผู้แต่ง สดุดี สุพรรณไพ , รดี สินพิเชธกร ,

 

การผลิตปลายข้าวหมักด้วยเชื้อราแดงสายพันธุ์ไทยเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพ

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2555

ชื่อเอกสาร บทคัดย่อการประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติครั้งที่ 2

ชื่อหนังสือ การผลิตปลายข้าวหมักด้วยเชื้อราแดงสายพันธุ์ไทยเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพ

จำนวนหน้า 694 หน้า

ผู้แต่ง ธัญญ์นรี ทรัพย์แสนดี , วิเชียร กิจปรีชาวนิช , บุษบา ยงสมิทธิ์ ,

 

ผลของพันธุ์และการแช่เยือกแข็งต่อคุณภาพของข้าวหุงสุก

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2555

ชื่อเอกสาร บทคัดย่อการประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติครั้งที่ 2

ชื่อหนังสือ ผลของพันธุ์และการแช่เยือกแข็งต่อคุณภาพของข้าวหุงสุก

จำนวนหน้า 694 หน้า

ผู้แต่ง สงวนศรี เจริญเหรียญ , พรพิสาข์ ประเสริฐไทยเจริญ , วรรธินี เกตุคง , กมลรัตน์ ไตรทวิทรัพย์ ,

 

การสำรวจความแปรปรวนของคุณภาพข้าวหอมมะลิ

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2555

ชื่อเอกสาร บทคัดย่อการประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติครั้งที่ 2

ชื่อหนังสือ การสำรวจความแปรปรวนของคุณภาพข้าวหอมมะลิ

จำนวนหน้า 694 หน้า

ผู้แต่ง กฤษณา สุดทะสาร ,

แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 227 รายการ   

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University