ผลงาน :

  ผลงานล่าสุด

การปรับโครงสร้างพื้นฐานน้ำเพื่อการผลิตข้าว

ผู้แต่ง ทองเปลว กองจันทร์

ปีพิมพ์   2557

การบริหารจัดการที่ดินเพื่อการทํานา

ผู้แต่ง อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์

ปีพิมพ์   2557

  ผลงานที่ได้รับความนิยม

การผลิตสาเกจากข้าวหลวงสันป่าตอง

ผู้แต่ง ศศิธร วงศ์เรือง , ศุภวัฒน์ สินสุวงศ์วัฒน์

ปีพิมพ์   2553

การควบคุมโรคกล้าเน่าของข้าวในกระบะเพาะโดยเชื้อราเอนโดไฟต์ในข้าว

ผู้แต่ง วันพร เข็มมุกด์ , รัศมี ฐิติเกียรติพงศ์ , วิชชุดา รัตนากาญจน์ , ...

ปีพิมพ์   2553

จำนวนผลงานจำแนกตามประเภทเอกสาร
จำนวนผลงานจำแนกตามปีที่เผยแพร่
จำนวนผลงานจำแนกตามหมวดข้อมูล
จำนวนผลงานจำแนกตามประเภทเนื้อหา

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University