ผลงาน :

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (82)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (9)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (33)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (4)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (226)

   พืชศาสตร์และการผลิต (1,085)

   การอารักขาพืช (394)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (10)

   การทำป่าไม้ (0)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (10)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (0)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (106)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (106)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (154)

   โภชนาการของมนุษย์ (3)

   มลภาวะ (2)

   ระเบียบวิธีวิจัย (85)

  ผลงานที่ได้รับความนิยม

การสร้างพันธุ์อ้อยดัดแปลงพันธุกรรมให้มีน้ำตาลสูงและต้านทานสารกำจัดวัชพืช

ผู้แต่ง สนธิชัย จันทร์เปรม , นงลักษณ์ เทียนเสรี

ปีพิมพ์   2551

โครงการศึกษาวิจัยผลพลอยได้จากการผลิตน้ำตาล

ผู้แต่ง กล้าณรงค์ ศรีรอต , สุนีรัตน์ หทัยรักษ์ธรรม

ปีพิมพ์   ไม่ระบุ

  ผลงานล่าสุด

โรคอ้อยในประเทศไทย

ผู้แต่ง ธนาคร จารุพัฒน์ , วิชัย ก่อประดิษฐ์สกุล , นิพนธ์ ทวีชัย , ...

ปีพิมพ์   2526

การพัฒนาฐานข้อมูลงานวิจัยอ้อย ปี 2551: โครงการย่อยที่ 4.1

ผู้แต่ง อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ , วันเพ็ญ ศรีจันทร์กุล , ถิรนันท์ ดำรงค์สอน , ...

ปีพิมพ์   2551

Characterization of the sugar utilization gene polS from ralstonia solanacearum

ผู้แต่ง Duangkhae Kanjanasopa , Orawan Chatchawankanphanich , Srimek Chowpongpang , ...

ปีพิมพ์   2549

การเจริญของดอกอ้อย

ผู้แต่ง ประศาสตร์ เกื้อมณี , สุมน มาสุธน , มาลี ณ นคร , ...

ปีพิมพ์   2529

จำนวนผลงานจำแนกตามประเภทเอกสาร
จำนวนผลงานจำแนกตามปีที่เผยแพร่
จำนวนผลงานจำแนกตามหมวดข้อมูล
จำนวนผลงานจำแนกตามประเภทเนื้อหา

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University