ผลงานทั้งหมด :

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (82)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (9)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (33)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (4)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (226)

   พืชศาสตร์และการผลิต (1,085)

   การอารักขาพืช (394)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (10)

   การทำป่าไม้ (0)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (10)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (0)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (106)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (106)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (154)

   โภชนาการของมนุษย์ (3)

   มลภาวะ (2)

   ระเบียบวิธีวิจัย (85)

  ผลงานที่ได้รับความนิยม

โครงการศึกษาวิจัยผลพลอยได้จากการผลิตน้ำตาล

ผู้แต่ง กล้าณรงค์ ศรีรอต , สุนีรัตน์ หทัยรักษ์ธรรม

ปีพิมพ์   ไม่ระบุ

รายงานประจำปี 25-- บริษัทอ้อยและน้ำตาลไทย

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

ปีพิมพ์   ไม่ระบุ

การประเมินเชื้อพันธุกรรมอ้อย: รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 6: โครงการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม

ผู้แต่ง ประเสริฐ ฉัตรวชิระวงษ์ , เสรีวัฒน์ จัตตุพรพงษ์ , วีระพล พลรักดี , ...

ปีพิมพ์   2551

  ผลงานล่าสุด

การเจริญของดอกอ้อย

ผู้แต่ง ประศาสตร์ เกื้อมณี , สุมน มาสุธน , มาลี ณ นคร , ...

ปีพิมพ์   2529

จำนวนผลงานจำแนกตามประเภทเอกสาร
จำนวนผลงานจำแนกตามปีที่เผยแพร่
จำนวนผลงานจำแนกตามหมวดข้อมูล
จำนวนผลงานจำแนกตามประเภทเนื้อหา

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University