ผลงาน :

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (327)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (48)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (277)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (40)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (1,936)

   พืชศาสตร์และการผลิต (7,631)

   การอารักขาพืช (1,911)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (503)

   การทำป่าไม้ (8)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (383)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (102)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (588)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (694)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (2,308)

   โภชนาการของมนุษย์ (62)

   มลภาวะ (103)

   ระเบียบวิธีวิจัย (94)

  ผลงานที่ได้รับความนิยม

การเปลี่ยนแปลงประชากรของหนูสวนในนาข้าว

ผู้แต่ง ทักษิณ อาชวาคม , ประจง สุดโต , สุทธิชัย สมสุข , ...

ปีพิมพ์   2526

ใส่เกลือในนาข้าว ผิดหรือถูก

ผู้แต่ง ยงยุทธ โอสถสภา

ปีพิมพ์   ไม่ระบุ

จำนวนผลงานจำแนกตามประเภทเอกสาร
จำนวนผลงานจำแนกตามปีที่เผยแพร่
จำนวนผลงานจำแนกตามหมวดข้อมูล
จำนวนผลงานจำแนกตามประเภทเนื้อหา

ศูนย์สนเทศทางการเกษตรแห่งชาติ ศูนย์ประสานงานสารนิเทศ สาขาเกษตรศาสตร์

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903
โทรศัพท์ 0-2942-8616 ต่อ 333, 346 โทรสาร 0-2940-6688
อีเมล libtnac@ku.ac.th