ผลเสียของการแก่งแย่งที่เกิดขึ้นระหว่างกอข้าวท้ายและแถวริมในแปลงทดลองข้าว

รายละเอียด

 • ผลเสียของการแก่งแย่งที่เกิดขึ้นระหว่างกอข้าวท้ายและแถวริมในแปลงทดลองข้าว

 • Effect of competition between border hills and border rows in rice experiment

 • รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 5 สาขาพืชและชีววิทยา สาขาสัตว์ และสาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 2-4 กุมภาพันธ์ 2509

 • Proceedings of national conference on Agricultural Science fifth session: Plant and Biological Science, Animal Science and Agricultural Economics

 • 2509

 •   สง่า ดวงรัตน์

 • บทความในหนังสือ

 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • กรุงเทพฯ

 • 754 หน้า

 • ไทย

 • U30-วิธีการวิจัย

 • F01-การผลิตพืช

 • ORYZA SATIVA;FIELD EXPERIMENTATION;BIOLOGICAL COMPETITION;

 • ข้าว;แปลงทดลอง;การแก่งแย่งอาหาร;กอข้าว;ตำแหน่ง

 • KC0501010

 • [1] สง่า ดวงรัตน์ (กรมการข้าว กองบำรุงพันธุ์)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University