การวิเคราะห์สารพิษตกค้างในผลผลิตข้าวและสำรวจการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูข้าวของเกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรีและกาญจนบุรี

รายละเอียด

 • การวิเคราะห์สารพิษตกค้างในผลผลิตข้าวและสำรวจการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูข้าวของเกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรีและกาญจนบุรี

 • Analysis of pesticide residues in rice grains and investigation of farmers' usage in Suphan Buri and Kanchanaburi provinces

 • 2564

 •   ดารารัตน์ มณีจันทร์
    รัตนวรรณ จันทรศศิธร
    ผกามาศ วงค์เตย์
    รัตติกาล อินทมา
    ภัทรศยา สายยืด
    วรัญสิตา ใบเด
    จุฬารักษ์ ศรีศักดา
    ศุภนัฐ นีซัง
    ณุภาวี สะกัญญา

  เพิ่มเติม

 • บทความในวารสาร

 • วารสารวิชาการข้าว

 • Thai Rice Research Journal

 • ก.ค.-ธ.ค. 2564

 • ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 หน้า 107-116

 • http://thairiceresearchjournal.ricethailand.go.th/images/PDF/thairiceresearchjournal12_2_64.pdf

 • ไทย

 • Q03-การปนเปื้อนอาหาร

 • H10-ศัตรูพืช

 • H20-โรคพืช

 • ข้าว;ผลผลิต;สารพิษตกค้าง;สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช;เกษตรกร;การใช้;การสำรวจ;จ.กาญจนบุรี;จ.สุพรรณบุรี

 • TAB000125653154

 • [1] ดารารัตน์ มณีจันทร์ (กรมการข้าว สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ)
  [2] รัตนวรรณ จันทรศศิธร (กรมการข้าว สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ)
  [3] ผกามาศ วงค์เตย์ (กรมการข้าว สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ)
  [4] รัตติกาล อินทมา (กรมการข้าว สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ)
  [5] ภัทรศยา สายยืด (กรมการข้าว สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ)
  [6] วรัญสิตา ใบเด (กรมการข้าว สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ)
  [7] จุฬารักษ์ ศรีศักดา (กรมการข้าว สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ)
  [8] ศุภนัฐ นีซัง (กรมการข้าว สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ)
  [9] ณุภาวี สะกัญญา (กรมการข้าว สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ)

  เพิ่มเติม

 • [1] Dararat Maneejan (Rice Department, Bangkok (Thailand). Thailand Rice Science Institute)
  [2] Rattanawan Jansasithorn (Rice Department, Bangkok (Thailand). Thailand Rice Science Institute)
  [3] Pakamas Wongtay (Rice Department, Bangkok (Thailand). Thailand Rice Science Institute)
  [4] Rattikan Intama (Rice Department, Bangkok (Thailand). Thailand Rice Science Institute)
  [5] Pattarasaya Saiyued (Rice Department, Bangkok (Thailand). Thailand Rice Science Institute)
  [6] Waransita Baide (Rice Department, Bangkok (Thailand). Thailand Rice Science Institute)
  [7] Jularuck Srisakda (Rice Department, Bangkok (Thailand). Thailand Rice Science Institute)
  [8] Suppanat Neesung (Rice Department, Bangkok (Thailand). Thailand Rice Science Institute)
  [9] Nupawee Sakanya (Rice Department, Bangkok (Thailand). Thailand Rice Science Institute)

  เพิ่มเติม

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University