พลวัตประชากรของแมลงหล่า Scotinophara coarctata (Fabricius) และการควบคุมด้วยสารฆ่าแมลง

รายละเอียด

 • พลวัตประชากรของแมลงหล่า Scotinophara coarctata (Fabricius) และการควบคุมด้วยสารฆ่าแมลง

 • Population dynamics of rice black bug (Scotinophara coarctata (Fabricius)) and insecticidal control

 • 2564

 •   ชโลทร หลิมเจริญ
    วิภา หอมหวล
    วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ
    เยาวลักษณ์ จันทร์บาง
    จิราพร กุลสาริน
    คณิตา เกิดสุข

  เพิ่มเติม

 • บทความในวารสาร

 • วารสารเกษตร

 • Journal of Agriculture

 • พ.ค.-ส.ค. 2564

 • ปีที่ 37 ฉบับที่ 2 หน้า 217-226

 • https://li01.tci-thaijo.org/index.php/joacmu/issue/view/17154/4034

 • ไทย

 • H10-ศัตรูพืช

 • ข้าว;แมลงหล่า;สารฆ่าแมลง;พลวัตประชากร;ปัจจัยทางกายภาพ;การป้องกันกำจัดแมลง

 • TAB000125651583

 • [1] ชโลทร หลิมเจริญ (มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร)
  [2] วิภา หอมหวล (มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร)
  [3] วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ (มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร)
  [4] เยาวลักษณ์ จันทร์บาง (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเกษตรศาสตร์ ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช)
  [5] จิราพร กุลสาริน (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเกษตรศาสตร์ ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช)
  [6] คณิตา เกิดสุข (กรมการข้าว ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก)

  เพิ่มเติม

 • [1] Chalotorn Limcharoen (Naresuan University, Phitsanulok (Thailand). Faculty of Agriculture, Natural Resources and Environment. Department of Agricultural Science)
  [2] Wipa Homhaul (Naresuan University, Phitsanulok (Thailand). Faculty of Agriculture, Natural Resources and Environment. Department of Agricultural Science)
  [3] Weerathep Pongprasert (Naresuan University, Phitsanulok (Thailand). Faculty of Agriculture, Natural Resources and Environment. Department of Agricultural Science)
  [4] Yaowaluk Chanbang (Chiang Mai University, Chiang Mai (Thailand). Faculty of Agriculture. Department of Entomology and Plant Pathology)
  [5] Jiraporn Kulsarin (Chiang Mai University, Chiang Mai (Thailand). Faculty of Agriculture. Department of Entomology and Plant Pathology)
  [6] Kanita Kerdsuk (Rice Department, Bangkok (Thailand). Phitsanulok Rice Research Center)

  เพิ่มเติม

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University