งานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ปี 2564 กับรูปแบบออนไลน์ครั้งแรกของประเทศไทย

รายละเอียด

 • งานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ปี 2564 กับรูปแบบออนไลน์ครั้งแรกของประเทศไทย

 • 2564

 •   รณชัย ช่างศรี

 • บทความในวารสาร

 • เคหการเกษตร

 • Home Agricultural Magazine

 • ก.ค. 2564

 • ปีที่ 45 ฉบับที่ 7 หน้า 165-167

 • www.kehakaset.com

 • ไทย

 • B50-ประวัติศาสตร์

 • C10-การศึกษา

 • E70-การค้า/การตลาด

 • วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ;รูปแบบออนไลน์;ประวัติ;กิจกรรม;นิทรรศการ

 • TAB000125651396

 • [1] รณชัย ช่างศรี (กรมการข้าว)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University