มุมมองเรื่องการรับมือกับสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง โดย รองฯ นนทิชา วรรณสว่าง กรมการข้าว

รายละเอียด

 • มุมมองเรื่องการรับมือกับสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง โดย รองฯ นนทิชา วรรณสว่าง กรมการข้าว

 • 2564

 •   รณชัย ช่างศรี

 • บทความในวารสาร

 • เคหการเกษตร

 • Home Agricultural Magazine

 • ส.ค. 2564

 • ปีที่ 45 ฉบับที่ 8 หน้า 164-166

 • www.kehakaset.com

 • ไทย

 • P40-อุตุนิยมวิทยา

 • T01-มลพิษ

 • E14-เศรษฐศาสตร์การพัฒนา

 • ภูมิอากาศ;การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ;ข้าว;ภาวะโลกร้อน;ผลกระทบ;การปรับตัว;กรมการข้าว;ความร่วมมือระหว่างประเทศ;นโยบาย;การพัฒนา

 • TAB000125651370

 • [1] รณชัย ช่างศรี (กรมการข้าว)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University