ผลของปัจจัยแวดล้อมต่อการเจริญเติบโตของลิ้นจี่ในพื้นที่จัดสรรเพื่อการเกษตร อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียด

 • ผลของปัจจัยแวดล้อมต่อการเจริญเติบโตของลิ้นจี่ในพื้นที่จัดสรรเพื่อการเกษตร อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่

 • Effects of environmental factors on growth of lychee (Litchi chinensis Sonn.) planted in the farmland readjustment area in Doi Suthep-Pui National Park, Chiang Mai province

 • 2564

 •   สุธีระ เหิมฮึก
    พีรพันธ์ ทองเปลว
    เนตรนภา อินสลุด
    วิชญ์ภาส สังพาลี
    จุฑามาศ อาจนาเสียว
    เกษตร สันติวงศ์

  เพิ่มเติม

 • บทความในวารสาร

 • แก่นเกษตร

 • Khon Kaen Agriculture Journal

 • พ.ค.-มิ.ย. 2564

 • ปีที่ 49 ฉบับที่ 3 หน้า 560-567

 • doi:10.14456/kaj.2021.49

 • ไทย

 • F40-นิเวศวิทยาพืช

 • F62-การเจริญเติบโตของพืช

 • F07-การเขตกรรม

 • ลิ้นจี่;ปัจจัยสภาพแวดล้อม;สภาพภูมิประเทศ;สมบัติของดิน;การเจริญเติบโต;มวลชีวภาพ;การเขตกรรม;พื้นที่จัดสรรเพื่อการเกษตร;ระบบการเกษตร;การวิเคราะห์หลายตัวแปร;อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย;จ.เชียงใหม่

 • TAB000125650766

 • [1] สุธีระ เหิมฮึก (มหาวิทยาลัยแม่โจ้ คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาพืชไร่)
  [2] พีรพันธ์ ทองเปลว (มหาวิทยาลัยแม่โจ้ คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาพืชไร่)
  [3] เนตรนภา อินสลุด (มหาวิทยาลัยแม่โจ้ คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาพืชไร่)
  [4] วิชญ์ภาส สังพาลี (มหาวิทยาลัยแม่โจ้ คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาพืชไร่)
  [5] จุฑามาศ อาจนาเสียว (มหาวิทยาลัยแม่โจ้ คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาพืชไร่)
  [6] เกษตร สันติวงศ์ (กรมการข้าว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิจิตร)

  เพิ่มเติม

 • [1] Sutheera Hermhuk (Maejo University, Chiang Mai (Thailand). Faculty of Agricultural Production. Program in Agronomy)
  [2] Peeraphun Thongplew (Maejo University, Chiang Mai (Thailand). Faculty of Agricultural Production. Program in Agronomy)
  [3] Nednapa Insalud (Maejo University, Chiang Mai (Thailand). Faculty of Agricultural Production. Program in Agronomy)
  [4] Wichaphart Sungpalee (Maejo University, Chiang Mai (Thailand). Faculty of Agricultural Production. Program in Agronomy)
  [5] Chuthamat Atnaseo (Maejo University, Chiang Mai (Thailand). Faculty of Agricultural Production. Program in Agronomy)
  [6] Kaset Santiwong (Rice Department, Bangkok (Thailand). Phichit Rice Seed Center)

  เพิ่มเติม

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University