ฤดูปลูกและอัตราปุ๋ยที่เหมาะสมต่อการผลิตข้าวพันธุ์ กข71 ในชุดดินบางน้ำเปรี้ยว

รายละเอียด

 • ฤดูปลูกและอัตราปุ๋ยที่เหมาะสมต่อการผลิตข้าวพันธุ์ กข71 ในชุดดินบางน้ำเปรี้ยว

 • Seasoning and optimizing fertilizer rate on rice cv. RD71 production in Bang Nam Priao soil series

 • 2564

 •   ฐปรัฏฐ์ สีลอยอุ่นแก้ว
    ณัฐศักดิ์ กฤติกาเมษ
    แสงทิวา สุริยงค์
    นพดารา ฟักประเสริฐ

 • บทความในวารสาร

 • แก่นเกษตร

 • Khon Kaen Agriculture Journal

 • พ.ค.-มิ.ย. 2564

 • ปีที่ 49 ฉบับที่ 3 หน้า 551-559

 • doi:10.14456/kaj.2021.48.

 • ไทย

 • F01-การผลิตพืช

 • F04-ปุ๋ย

 • F62-การเจริญเติบโตของพืช

 • ข้าว;ฤดูกาลปลูก;การใส่ปุ๋ย;อัตราปุ๋ย;พันธุ์ กข71;ชุดดินบางน้ำเปรี้ยว;การเจริญเติบโต;ผลผลิต;องค์ประกอบผลผลิต

 • TAB000125650765

 • [1] ฐปรัฏฐ์ สีลอยอุ่นแก้ว (กรมการข้าว ศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน)
  [2] ณัฐศักดิ์ กฤติกาเมษ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเกษตรศาสตร์ ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์)
  [3] แสงทิวา สุริยงค์ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเกษตรศาสตร์ ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์)
  [4] นพดารา ฟักประเสริฐ (กรมการข้าว ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา)

 • [1] Taparat Seeloy-ounkaew (Rice Department, Bangkok (Thailand). Maehongson Rice Research Center)
  [2] Nattasak Krittigamas (Chiang Mai University, Chiang Mai (Thailand). Faculty of Agriculture. Plant and Soil Sciences Department)
  [3] Sangtiwa Suriyong (Chiang Mai University, Chiang Mai (Thailand). Faculty of Agriculture. Plant and Soil Sciences Department)
  [4] Nopdara Fakprasert (Rice Department, Bangkok (Thailand). Chachoengsao Rice Research Center)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University