การคัดเลือกเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ต่อเชื้อรา Fusarium fujikuroi สาเหตุโรคถอดฝักดาบข้าว

รายละเอียด

 • การคัดเลือกเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ต่อเชื้อรา Fusarium fujikuroi สาเหตุโรคถอดฝักดาบข้าว

 • Selection of antagonistic bacteria against Fusarium fujikuroi causing bakanae disease of rice

 • 2564

 •   จุฬารัตน์ หน่อแก้ว
    วันพร เข็มมุกด์
    โรเบิร์ต เจมส์ แมกกอฟเวิ่น
    ชัยวัฒน์ โตอนันต์

 • บทความในวารสาร

 • แก่นเกษตร

 • Khon Kaen Agriculture Journal

 • ม.ค.-ก.พ. 2564

 • ปีที่ 49 ฉบับที่ 1 หน้า 144-154

 • doi:10.14456/kaj.2021.12.

 • ไทย

 • H20-โรคพืช

 • P34-จุลชีพในดิน

 • ข้าว;โรคถอดฝักดาบ;แบคทีเรียปฏิปักษ์;เชื้อรา;ฟูซาเรียม;การคัดเลือกเชื้อ;ดินรอบราก;เมตาโบไลท์;เซลลูเลส;อะไมเลส;ไซเดอร์โรฟอร์;การควบคุมโรคพืช

 • TAB000125650729

 • [1] จุฬารัตน์ หน่อแก้ว (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเกษตรศาสตร์ ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช)
  [2] วันพร เข็มมุกด์ (กรมการข้าว สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว)
  [3] โรเบิร์ต เจมส์ แมกกอฟเวิ่น (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเกษตรศาสตร์ ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช)
  [4] ชัยวัฒน์ โตอนันต์ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเกษตรศาสตร์ ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช)

 • [1] Jurarat Norkaew (Chiang Mai University, Chiang Mai (Thailand). Faculty of Agriculture. Department of Entomology and Plant Pathology)
  [2] Wanporn Khemmuk (Rice Department, Bangkok (Thailand). Bureau of Rice Research and Development)
  [3] Robert J. McGovern (Chiang Mai University, Chiang Mai (Thailand). Faculty of Agriculture. Department of Entomology and Plant Pathology)
  [4] Chaiwat To-anun (Chiang Mai University, Chiang Mai (Thailand). Faculty of Agriculture. Department of Entomology and Plant Pathology)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University