อีกก้าวของข้าว กข69 (ทับทิมชุมแพ)

รายละเอียด

 • อีกก้าวของข้าว กข69 (ทับทิมชุมแพ)

 • 2564

 •   รณชัย ช่างศรี

 • บทความในวารสาร

 • เคหการเกษตร

 • Home Agricultural Magazine

 • พ.ค. 2564

 • ปีที่ 45 ฉบับที่ 5 หน้า 156-158

 • www.kehakaset.com

 • ไทย

 • F30-ปรับปรุงพันธุ์พืช

 • E20-การบริหาร/ธุรกิจเกษตร

 • Q02-การแปรรูปอาหาร

 • ข้าว;พันธุ์ กข69;พันธุ์ทับทิมชุมแพ;วิสาหกิจชุมชน;อาหาร;เครื่องดื่ม;อาหารเสริม;เวชสำอาง;การแปรรูป

 • TAB000125650245

 • [1] รณชัย ช่างศรี (กรมการข้าว กองวิจัยและพัฒนาข้าว)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University