โอกาสของข้าวไทยในประเทศแคนาดา (มาถึงแล้ว)

รายละเอียด

 • โอกาสของข้าวไทยในประเทศแคนาดา (มาถึงแล้ว)

 • 2564

 •   รณชัย ช่างศรี

 • บทความในวารสาร

 • เคหการเกษตร

 • Home Agricultural Magazine

 • เม.ย. 2564

 • ปีที่ 45 ฉบับที่ 4 หน้า 155-157

 • www.kehakaset.com

 • ไทย

 • E71-การค้าระหว่างประเทศ

 • E73-การบริโภค

 • ข้าว;การส่งออก;การนำเข้า;พันธุ์ กข43;ตลาดพรีเมียม;สุขภาพ;พฤติกรรมผู้บริโภค;รูปแบบสินค้า;ไทย;แคนาดา

 • TAB000125650220

 • [1] รณชัย ช่างศรี (กรมการข้าว ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University