การศึกษาการแทนที่แป้งสาลีด้วยแป้งรำข้าวสำหรับการพัฒนาแป้งสำเร็จรูปเพื่อผลิตหมั่นโถวและซาลาเปา

รายละเอียด

 • การศึกษาการแทนที่แป้งสาลีด้วยแป้งรำข้าวสำหรับการพัฒนาแป้งสำเร็จรูปเพื่อผลิตหมั่นโถวและซาลาเปา

 • Study on substitution of wheat flour with rice bran flour for development of steamed bun and steamed stuff bun instant flour

 • 2563

 •   กติกาล โคสอน
    ชญาณี ต้อนไล่
    ทิพวรรณ ทองสุข
    สุจิตรา สิงห์จานุสงค์
    เหรียญทอง สิงห์จานุสงค์

 • บทความในวารสาร

 • วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร

 • Agricultural Science Journal

 • ส.ค.-พ.ย. 2563

 • ปีที่ 51 ฉบับที่ suppl. 1 หน้า 512-517

 • http://www.agi.nu.ac.th/conference/agiscijournal_vol51_no1(suppl)/agro/poster/PD-14%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A5512-517.pdf

 • ไทย

 • Q02-การแปรรูปอาหาร

 • Q04-องค์ประกอบอาหาร

 • แป้งสำเร็จรูป;ซาลาเปา;หมั่นโถว;แป้งสาลี;แป้งรำข้าว;การผลิต;การทดสอบทางประสาทสัมผัส;คุณภาพทางกายภาพ;ต้นทุนการผลิต

 • TAB000125642512

 • [1] กติกาล โคสอน (มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร)
  [2] ชญาณี ต้อนไล่ (มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร)
  [3] ทิพวรรณ ทองสุข (มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร)
  [4] สุจิตรา สิงห์จานุสงค์ (กรมการข้าว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด)
  [5] เหรียญทอง สิงห์จานุสงค์ (มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร)

  เพิ่มเติม

 • [1] Katikarn Coson (Naresuan University, Phitsanulok (Thailand). Faculty of Agriculture, Natural Resources and Environment. Department of Agro-Industry)
  [2] Chayanee Tonlai (Naresuan University, Phitsanulok (Thailand). Faculty of Agriculture, Natural Resources and Environment. Department of Agro-Industry)
  [3] Tipawan Thongsook (Naresuan University, Phitsanulok (Thailand). Faculty of Agriculture, Natural Resources and Environment. Department of Agro-Industry)
  [4] Suchitra Singanusong (Rice Department, Bangkok (Thailand). Roi Et Rice Seed Center)
  [5] Riantong Singanusong (Naresuan University, Phitsanulok (Thailand). Faculty of Agriculture, Natural Resources and Environment. Department of Agro-Industry)

  เพิ่มเติม

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University