งานวิจัยสารหนูในข้าวไทยเพื่อรองรับการกำหนดค่าสูงสุดของสารหนูในข้าวเพื่อการส่งออกข้าวไทย

รายละเอียด

 • งานวิจัยสารหนูในข้าวไทยเพื่อรองรับการกำหนดค่าสูงสุดของสารหนูในข้าวเพื่อการส่งออกข้าวไทย

 • Research on arsenic in Thai rice to support specifying maximum level of arsenic in rice for Thai rice export

 • 2562

 •   นุชนาถ รังคดิลก
    สุมลธา หนูคาบแก้ว
    จุฑามาศ สัตยวิวัฒน์

 • บทความในวารสาร

 • วารสารวิชาการข้าว

 • Thai Rice Research Journal

 • ก.ค.-ธ.ค. 2562

 • ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 หน้า 101-116

 • http://thairiceresearchjournal.ricethailand.go.th/images/PDF/thairiceresearchjournal10_2_62.pdf

 • ไทย

 • Q03-การปนเปื้อนอาหาร

 • E71-การค้าระหว่างประเทศ

 • ข้าว;สารหนู;การปนเปื้อน;การวิเคราะห์ปริมาณ;ค่ามาตรฐานสูงสุดที่ยอมรับได้;การส่งออก;มาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ

 • TAB000125641950

 • [1] นุชนาถ รังคดิลก (สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ หน่วยวิจัยและวิเคราะห์คุณภาพอาหารและยา ห้องปฏิบัติการวิจัยเภสัชวิทยา/แผนกปฏิบัติการวิเคราะห์)
  [2] สุมลธา หนูคาบแก้ว (สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ หน่วยวิจัยและวิเคราะห์คุณภาพอาหารและยา ห้องปฏิบัติการวิจัยเภสัชวิทยา/แผนกปฏิบัติการวิเคราะห์)
  [3] จุฑามาศ สัตยวิวัฒน์ (สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ หน่วยวิจัยและวิเคราะห์คุณภาพอาหารและยา ห้องปฏิบัติการวิจัยเภสัชวิทยา/แผนกปฏิบัติการวิเคราะห์)

 • [1] Nuchanart Rangkadilok (Chulabhorn Research Institute, Bangkok (Thailand). Analytical Section. Laboratory of Pharmacology)
  [2] Sumontha Nookabkaew (Chulabhorn Research Institute, Bangkok (Thailand). Analytical Section. Laboratory of Pharmacology)
  [3] Jutamaad Satayavivad (Chulabhorn Research Institute, Bangkok (Thailand). Analytical Section. Laboratory of Pharmacology)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University