ผลของแกลบเผาต่อการลดการสะสมปริมาณสารหนู จำนวนแบคทีเรียส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชและต้านทานสารหนูในดินนาปลูกข้าว

รายละเอียด

 • ผลของแกลบเผาต่อการลดการสะสมปริมาณสารหนู จำนวนแบคทีเรียส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชและต้านทานสารหนูในดินนาปลูกข้าว

 • Effect of rice husk charcoal on reduction of arsenic accumulation, plant growth promoting and arsenic resistant bacteria in paddy field soil

 • 2563

 •   เบญจมาส รสโสภา
    สุมิตรา จันเนียม
    ดวงพร วิธูรจิตต์
    พัชราภรณ์ รักชุม
    ชิษณุชา บุดดาบุญ
    ยุพิน รามณีย์
    นภัสสร โน๊ตศิริ

  เพิ่มเติม

 • บทความในวารสาร

 • วารสารวิชาการข้าว

 • Thai Rice Research Journal

 • ม.ค.-มิ.ย. 2563

 • ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 หน้า 58-67

 • http://thairiceresearchjournal.ricethailand.go.th/images/PDF/thairiceresearchjournal11_1_63.pdf

 • ไทย

 • T01-มลพิษ

 • P34-จุลชีพในดิน

 • ดินนา;ข้าว;พันธุ์ปทุมธานี 1;สารหนู;การปนเเปื้อน;แกลบเผา;แบคทีเรียต้านทานสารหนู;แบคทีเรียส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช;อาร์ซิเนต;อาร์ซิไนต์;การลดการปนเปื้อน

 • TAB000125641938

 • [1] เบญจมาส รสโสภา (กรมการข้าว กองวิจัยและพัฒนาข้าว ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี)
  [2] สุมิตรา จันเนียม (กรมการข้าว กองวิจัยและพัฒนาข้าว ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี)
  [3] ดวงพร วิธูรจิตต์ (กรมการข้าว กองวิจัยและพัฒนาข้าว ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท)
  [4] พัชราภรณ์ รักชุม (กรมการข้าว กองวิจัยและพัฒนาข้าว ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร)
  [5] ชิษณุชา บุดดาบุญ (กรมการข้าว กองวิจัยและพัฒนาข้าว ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี)
  [6] ยุพิน รามณีย์ (กรมการข้าว กองวิจัยและพัฒนาข้าว ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง)
  [7] นภัสสร โน๊ตศิริ (กรมพัฒนาที่ดิน สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน)

  เพิ่มเติม

 • [1] Benjamas Rossopa (Rice Department, Bangkok (Thailand). Division of Rice Research and Development. Prachin Buri Rice Research Center)
  [2] Sumittra Channaim (Rice Department, Bangkok (Thailand). Division of Rice Research and Development. Prachin Buri Rice Research Center)
  [3] Duangporn Withoonjit (Rice Department, Bangkok (Thailand). Division of Rice Research and Development. Chai Nat Rice Research Center)
  [4] Patcharaporn Rakchum (Rice Department, Bangkok (Thailand). Division of Rice Research and Development. Sakon Nakhon Rice Research Center)
  [5] Chitnucha Buddhaboon (Rice Department, Bangkok (Thailand). Division of Rice Research and Development. Ubon Ratchathani Rice Research Center)
  [6] Yupin Rammanee (Rice Department, Bangkok (Thailand). Division of Rice Research and Development. Phatthalung Rice Research Center)
  [7] Napatsorn Notesiri (Department of Land Development, Bangkok (Thailand). Office of Science for Land Development)

  เพิ่มเติม

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University