การจัดการวัชพืชในนาข้าวอินทรีย์อย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียด

 • การจัดการวัชพืชในนาข้าวอินทรีย์อย่างมีประสิทธิภาพ

 • 2563

 •   รณชัย ช่างศรี

 • บทความในวารสาร

 • เคหการเกษตร

 • Home Agricultural Magazine

 • ส.ค. 2563

 • ปีที่ 44 ฉบับที่ 8 หน้า 115-117

 • www.kehakaset.com

 • ไทย

 • H60-วัชพืช

 • F08-ระบบการปลูกพืช

 • ข้าว;วัชพืช;ชนิด;การจัดการวัชพืช;วิธีผสมผสาน;นาข้าวอินทรีย์

 • TAB000125640624

 • [1] รณชัย ช่างศรี (กรมการข้าว ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University