คู่มือการปฏิบัติงานกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวด้วยการปฏิบัติเกษตรที่ดี (GAP) ปีงบประมาณ 2560 ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน

รายละเอียด

 • คู่มือการปฏิบัติงานกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวด้วยการปฏิบัติเกษตรที่ดี (GAP) ปีงบประมาณ 2560 ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน

 • 2560

 • - ไม่มีข้อมูลผู้แต่ง

 • หนังสือ

 • กรมการข้าว กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว

 • กรุงเทพฯ

 • 66 หน้า

 • C20-การส่งเสริม

 • F01-การผลิตพืช

 • E70-การค้า/การตลาด

 • ข้าว;การส่งเสริม;กิจกรรมส่งเสริม;เกษตรกร;กลุ่มเกษตรกร;การผลิต;มาตรฐาน GAP;ข้อกำหนด;แนวทางปฏิบัติ;คู่มือปฏิบัติงาน;งบประมาณ;แผนปฏิบัติงาน;แผนการฝึกอบรม;การอบรมเชิงปฏิบัติการ;แผนผังโครงการ;การดำเนินงาน;การพัฒนาเกษตรกร;การคัดเลือกพื้นที่;การติดตามผล;แปลงสาธิต;การจัดทำเอกสาร;การจัดการองค์กร;การบริหารงาน;กรมการข้าว

 • Rice;Good agricultural practices;GAP;Agricultural extension;Production

 • TAB000025640076

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University