ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดเมล็ดสีม่วง เมล็ดปริแตกและคุณภาพการสีของข้าวนึ่ง

รายละเอียด

 • ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดเมล็ดสีม่วง เมล็ดปริแตกและคุณภาพการสีของข้าวนึ่ง

 • Factors affecting purple occurrence, cracked rice and milling quality

 • 2562

 •   วิไล ปาละวิสุทธิ์
    สอาง ไชยรินทร์
    กุลชนา เกศสุวรรณ์
    อัญชลี ตาคำ
    เกสินี ใจหนักแน่น
    กิตติพงษ์ ศรีม่วง
    รัตนวรรณ จันทร์ศศิธร

  เพิ่มเติม

 • บทความในวารสาร

 • วารสารวิชาการข้าว

 • Thai Rice Research Journal

 • ม.ค.-มิ.ย. 2562

 • ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 หน้า 49-65

 • ไทย

 • Q02-การแปรรูปอาหาร

 • Q03-การปนเปื้อนอาหาร

 • F30-ปรับปรุงพันธุ์พืช

 • ข้าวนึ่ง;ข้าวเปลือก;การแช่;การนึ่ง;การทำให้แห้ง;ข้าวสารเมล็ดสีม่วง;ข้าวสารเมล็ดปริแตก;คุณภาพการสี;การปนเปื้อน;เชื้อโรค;จุลินทรีย์;เชื้อยีสต์;แบคทีเรีย;พันธุ์

 • TAB000125631647

 • [1] วิไล ปาละวิสุทธิ์ (กรมการข้าว สำนักผู้เชี่ยวชาญ)
  [2] สอาง ไชยรินทร์ (กรมการข้าว กองวิจัยและพัฒนาข้าว ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก)
  [3] กุลชนา เกศสุวรรณ์ (กรมการข้าว กองวิจัยและพัฒนาข้าว ศูนย์วิจัยข้าวแพร่)
  [4] อัญชลี ตาคำ (กรมการข้าว กองวิจัยและพัฒนาข้าว ศูนย์วิจัยข้าวแพร่)
  [5] เกสินี ใจหนักแน่น (กรมการข้าว กองวิจัยและพัฒนาข้าว ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี)
  [6] กิตติพงษ์ ศรีม่วง (กรมการข้าว กองวิจัยและพัฒนาข้าว ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี)
  [7] รัตนวรรณ จันทร์ศศิธร (กรมการข้าว สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ)

  เพิ่มเติม

 • [1] Wilai Palawisut (Rice Department, Bangkok (Thailand). Bureau of Expert)
  [2] Saang Chaiyarin (Rice Department, Bangkok (Thailand). Rice Research and Development Division. Phitsanulok Rice Research Center)
  [3] Kulchana Ketsuwan (Rice Department, Bangkok (Thailand). Rice Research and Development Division. Phrae Rice Research Center)
  [4] Anchalee Takham (Rice Department, Bangkok (Thailand). Rice Research and Development Division. Phrae Rice Research Center)
  [5] Kasinee Jainaknan (Rice Department, Bangkok (Thailand). Rice Research and Development Division. Lop Buri Rice Research Center)
  [6] Kittipong Srimuang (Rice Department, Bangkok (Thailand). Rice Research and Development Division. Prachin Buri Rice Research Center)
  [7] Ratanawan Chansasithron (Rice Department, Bangkok (Thailand). Thailand Rice Science Institute)

  เพิ่มเติม

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University