เทคนิคการตัดใบข้าวในนาข้าวหอมมะลิที่ภาคอีสาน

รายละเอียด

 • เทคนิคการตัดใบข้าวในนาข้าวหอมมะลิที่ภาคอีสาน

 • 2562

 •   รณชัย ช่างศรี

 • บทความในวารสาร

 • เคหการเกษตร

 • Home Agricultural Magazine

 • ก.ย. 2562

 • ปีที่ 43 ฉบับที่ 9 หน้า 111-113

 • www.kehakaset.com

 • ไทย

 • H60-วัชพืช

 • ข้าว;วัชพืช;การตัดใบข้าว;การจัดการวัชพืช;นาข้าว;พันธุ์หอมมะลิ;ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • TAB000125631225

 • [1] รณชัย ช่างศรี (กรมการข้าว กองวิจัยและพัฒนาข้าว ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University