บทบาทของอัลลีโลพาธีต่อการจัดการวัชพืชในการผลิตข้าว

รายละเอียด

 • บทบาทของอัลลีโลพาธีต่อการจัดการวัชพืชในการผลิตข้าว

 • Role of allelopathy on weed management in rice production

 • 2561

 •   ธนัชสัณห์ พูนไพบูลย์พิพัฒน์

 • บทความในวารสาร

 • วารสารวิชาการข้าว

 • Thai Rice Research Journal

 • ก.ค.-ธ.ค. 2561

 • ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 หน้า 100-113

 • ไทย

 • H60-วัชพืช

 • F60-ชีวเคมีของพืช

 • F01-การผลิตพืช

 • ข้าว;วัชพืช;นาข้าว;อัลลีโลพาธี;สารชีวเคมี;การจัดการวัชพืช;การควบคุมวัชพืช;การขังน้ำ;การผลิตข้าว;การเจริญเติบโต

 • TAB000125630467

 • [1] ธนัชสัณห์ พูนไพบูลย์พิพัฒน์ (มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร)

 • [1] Thanatsan Poonpaiboonpipat (Naresuan University, Phitsanulok (Thailand). Faculty of Agriculture Natural Resources and Environment. Department of Agricultural Science)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University