ผลของพันธุ์ข้าวและองค์ประกอบต่อวัสดุผสมฐานเทอร์โมพลาสติกสตาร์ช

รายละเอียด

 • ผลของพันธุ์ข้าวและองค์ประกอบต่อวัสดุผสมฐานเทอร์โมพลาสติกสตาร์ช

 • Effect of rice varieties and compositions on thermoplastic starch-based blends

 • 2561

 •   มณฑกาญจน์ บุญเพิ่มผล
    วิไลลักษณ์ สุขปราการ
    สุคนธ์ ท้วมมา
    อุมาพร ชนะสิทธิ์
    ยุพา อนานันท์
    สุนันทา วงศ์ปิยชน
    อําพร เสน่ห์

  เพิ่มเติม

 • บทความในวารสาร

 • วารสารวิชาการข้าว

 • Thai Rice Research Journal

 • ก.ค.-ธ.ค. 2561

 • ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 หน้า 85-99

 • ไทย

 • Q60-การแปรรูปผลิตผลเกษตร

 • F30-ปรับปรุงพันธุ์พืช

 • Q80-การบรรจุหีบห่อ

 • ข้าว;แป้งข้าว;เทอร์โมพลาสติกสตาร์ช;การผลิต;วัสดุผสม;พอลิแลคติกแอซิด;พอลิบิวทิลีนซัคซิเนท;พันธุ์;กลีเซอรอล;พลาสติไซเซอร์;อมิโลส;คุณสมบัติเชิงกล;บรรจุภัณฑ์

 • TAB000125630466

 • [1] มณฑกาญจน์ บุญเพิ่มผล (กรมการข้าว กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว)
  [2] วิไลลักษณ์ สุขปราการ (กรมการข้าว กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว)
  [3] สุคนธ์ ท้วมมา (กรมการข้าว กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว)
  [4] อุมาพร ชนะสิทธิ์ (กรมการข้าว กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว)
  [5] ยุพา อนานันท์ (กรมการข้าว กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว)
  [6] สุนันทา วงศ์ปิยชน (กรมการข้าว กองวิจัยและพัฒนาข้าว ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี)
  [7] อําพร เสน่ห์ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ)

  เพิ่มเติม

 • [1] Montakarn Boonpermpol (Rice Department, Bangkok (Thailand). Division of Rice Product Development)
  [2] Wilailuk Sukprakarn (Rice Department, Bangkok (Thailand). Division of Rice Product Development)
  [3] Sukhon Thuama (Rice Department, Bangkok (Thailand). Division of Rice Product Development)
  [4] Umaporn Chanasit (Rice Department, Bangkok (Thailand). Division of Rice Product Development)
  [5] Yupa Ananan (Rice Department, Bangkok (Thailand). Division of Rice Product Development)
  [6] Sunanta Wongpiyachon (Rice Department, Bangkok (Thailand). Division of Rice Research and Development. Pathum Thani Rice Research Center)
  [7] Amporn Sane (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Faculty of Agro-Industry. Department of Packaging Technology and Materials)

  เพิ่มเติม

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University