การคัดกรองท่อนพันธุ์มันสำปะหลังที่ติดเชื้อไฟโตพลาสมาสาเหตุโรคพุ่มแจ้ด้วยเทคนิค LAMP และ Nested PCR

รายละเอียด

 • การคัดกรองท่อนพันธุ์มันสำปะหลังที่ติดเชื้อไฟโตพลาสมาสาเหตุโรคพุ่มแจ้ด้วยเทคนิค LAMP และ Nested PCR

 • Screening cassava cuttings infected by cassava witches' broom phytoplasma using LAMP and nested PCR

 • รายงานการประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 16

 • Proceedings of the 16th National Seed Conference 2019

 • 2562

 •   วีรกรณ์ แสงไสย์
    ศุจิรัตน์ สงวนรังศิริกุล
    วารีย์ ทองมี
    เบญจวรรณ รัตวัตร

 • บทความในหนังสือ

 • 978-616-92257-5-1

 • สมาคมเมล็ดพันธุ์แห่งประเทศไทย
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
  กรมการข้าว
  กรมส่งเสริมการเกษตร
  กรมป่าไม้
  สมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย
  สมาคมปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์พืชแห่งประเทศไทย

 • การประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 16

 • ลพบุรี

 • 18-21 มิ.ย. 2562

 • กรุงเทพฯ

 • 317 หน้า

 • ไทย

 • H20-โรคพืช

 • F02-การขยายพันธุ์พืช

 • Manihot esculenta;มันสำปะหลัง;ไฟโตพลาสมา;อาการบวมของพืช;การติดเชื้อ;การวินิจฉัยโรค;พีซีอาร์;วัสดุขยายพันธุ์พืช;

 • Manihot esculenta;Cassava;Phytoplasmas;Plant galls;Infection;Diagnosis;PCR;Propagation materials;

 • มันสำปะหลัง;โรคพุ่มแจ้;ไฟโตพลาสมา;การติดเชื้อ;เทคนิคแลมป์;เนสเต็ด พีซีอาร์;ท่อนพันธุ์;การคัดกรอง

 • Cassava;Phytoplasma;Witches' broom;LAMP;Nested PCR;Cuttings;Screening

 • TAB000025630027

 • [1] วีรกรณ์ แสงไสย์ (กรมวิชาการเกษตร สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น)
  [2] ศุจิรัตน์ สงวนรังศิริกุล (กรมวิชาการเกษตร สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น)
  [3] วารีย์ ทองมี (กรมวิชาการเกษตร สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน)
  [4] เบญจวรรณ รัตวัตร (กรมวิชาการเกษตร สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน)

 • [1] Weerakorn Saengsai (Department of Agriculture, Bangkok (Thailand). Field and Renewable Energy Crops Research Institute. Khon Kaen Field Crops Research Center)
  [2] Suchirat Sakuanrungsirikul (Department of Agriculture, Bangkok (Thailand). Field and Renewable Energy Crops Research Institute. Khon Kaen Field Crops Research Center)
  [3] Waree Thongmee (Department of Agriculture, Bangkok (Thailand). Field and Renewable Energy Crops Research Institute)
  [4] Benjawan Ratthawat (Department of Agriculture, Bangkok (Thailand). Field and Renewable Energy Crops Research Institute)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University