ผลของการให้ความร้อนด้วยคลื่นความถี่วิทยุที่มีต่อคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ข้าวเหนียวพันธุ์สันป่าตอง 1 ระหว่างการเก็บรักษา

รายละเอียด

 • ผลของการให้ความร้อนด้วยคลื่นความถี่วิทยุที่มีต่อคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ข้าวเหนียวพันธุ์สันป่าตอง 1 ระหว่างการเก็บรักษา

 • Effect of radio frequency heat treatment on glutinous rice cv. San-pah-tawng 1 seed qualities during storage

 • รายงานการประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 16

 • Proceedings of the 16th National Seed Conference 2019

 • 2562

 •   สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ์
    ชวลิต อินทรพงษ์
    รัชรังสี รัชนิพนธ์
    ศรีสกุล ทำดี

 • บทความในหนังสือ

 • 978-616-92257-5-1

 • สมาคมเมล็ดพันธุ์แห่งประเทศไทย
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
  กรมการข้าว
  กรมส่งเสริมการเกษตร
  กรมป่าไม้
  สมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย
  สมาคมปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์พืชแห่งประเทศไทย

 • การประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 16

 • ลพบุรี

 • 18-21 มิ.ย. 2562

 • กรุงเทพฯ

 • 317 หน้า

 • ไทย

 • F03-เมล็ดพันธุ์

 • ข้าว;เมล็ดพันธุ์;การเก็บรักษา;การปฏิบัติโดยใช้ความร้อน;คุณภาพ;ปริมาณความชื้นของเมล็ดพันธุ์;การงอก;เมล็ด;ลักษณะของเมล็ดพันธุ์;ความแข็งแรง;

 • Rice;Seed;Storage;Heat treatment;Quality;Seed moisture content;Germination;Seeds;Seed characteristics;Vigour;

 • ข้าวเหนียว;เมล็ดพันธุ์;พันธุ์สันป่าตอง 1;การเก็บรักษา;คลื่นความถี่วิทยุ;การให้ความร้อน;คุณภาพเมล็ดพันธุ์;ความชื้น;ความงอก;ความแข็งแรง

 • Glutinous rice;Rice seed;San-pah-tawng 1 variety;Storage;Radio frequency;Heat treatment;Seed quality

 • TAB000025630013

 • [1] สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ์ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเกษตรศาสตร์ ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์)
  [2] ชวลิต อินทรพงษ์ (กรมการข้าว กองเมล็ดพันธุ์ข้าว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่)
  [3] รัชรังสี รัชนิพนธ์ (กรมการข้าว กองเมล็ดพันธุ์ข้าว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่)
  [4] ศรีสกุล ทำดี (กรมการข้าว กองเมล็ดพันธุ์ข้าว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่)

 • [1] Sa-nguansak Thanapornpoonpong (Chiang Mai University, Chiang Mai (Thailand). Faculty of Agriculture)
  [2] Chawalit Intarapong (Rice Department, Bangkok (Thailand). Bureau of Rice Seed. Chiangmai Rice Seed Center)
  [3] Ratcharangsri Ratchaniphon (Rice Department, Bangkok (Thailand). Bureau of Rice Seed. Chiangmai Rice Seed Center)
  [4] Srisakul Thamdee (Rice Department, Bangkok (Thailand). Bureau of Rice Seed. Chiangmai Rice Seed Center)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University