การติดเมล็ดและคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีผลมาจากอุณหภูมิสูงในระยะเจริญพันธุ์

รายละเอียด

 • การติดเมล็ดและคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีผลมาจากอุณหภูมิสูงในระยะเจริญพันธุ์

 • Seed set and quality of rice as affected by high temperature at reproductive stage

 • รายงานการประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 16

 • Proceedings of the 16th National Seed Conference 2019

 • 2562

 •   มัณฑนา ปานศรีทอง
    จุฑามาศ ร่มแก้ว
    ชเนษฎ์ ม้าลำพอง
    พรรณี ทองเกตุ
    ชัยสิทธิ์ ทองจู

 • บทความในหนังสือ

 • 978-616-92257-5-1

 • สมาคมเมล็ดพันธุ์แห่งประเทศไทย
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
  กรมการข้าว
  กรมส่งเสริมการเกษตร
  กรมป่าไม้
  สมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย
  สมาคมปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์พืชแห่งประเทศไทย

 • การประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 16

 • ลพบุรี

 • 18-21 มิ.ย. 2562

 • กรุงเทพฯ

 • 317 หน้า

 • ไทย

 • F30-ปรับปรุงพันธุ์พืช

 • H50-ความผิดปกติของพืช

 • F03-เมล็ดพันธุ์

 • Oryza sativa;ข้าว;ความร้อน;การติดเมล็ด;ผลผลิต;คุณภาพ;เมล็ดพันธุ์;การงอก;เมล็ด;

 • Oryza sativa;Rice;Heat;Seed set;Yields;Quality;Seed;Germination;Seeds;

 • ข้าว;พันธุ์;อุณหภูมิสูง;ระยะเจริญพันธุ์;การติดเมล็ด;ผลผลิต;คุณภาพเมล็ดพันธุ์;ความงอกของเมล็ดพันธุ์

 • Rice;Varieties;High temperature;Seed set;Yields;Seed quality

 • TAB000025630012

 • [1] มัณฑนา ปานศรีทอง (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน คณะเกษตร กำแพงแสน ภาควิชาพืชไร่นา)
  [2] จุฑามาศ ร่มแก้ว (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน คณะเกษตร กำแพงแสน ภาควิชาพืชไร่นา)
  [3] ชเนษฎ์ ม้าลำพอง (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน คณะเกษตร กำแพงแสน ภาควิชาพืชไร่นา)
  [4] พรรณี ทองเกตุ (กรมการข้าว)
  [5] ชัยสิทธิ์ ทองจู (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน คณะเกษตร กำแพงแสน ภาควิชาปฐพีวิทยา)

  เพิ่มเติม

 • [1] Manthana Pansrithong (Kasetsart University. Kamphaeng Saen Campus, Nakhon Pathom (Thailand). Faculty of Agriculture at Kamphaeng Saen. Department of Agronomy)
  [2] Jutamas Romkaew (Kasetsart University. Kamphaeng Saen Campus, Nakhon Pathom (Thailand). Faculty of Agriculture at Kamphaeng Saen. Department of Agronomy)
  [3] Chanate Malumpong (Kasetsart University. Kamphaeng Saen Campus, Nakhon Pathom (Thailand). Faculty of Agriculture at Kamphaeng Saen. Department of Agronomy)
  [4] Pannee Thongket (Rice Department, Bangkok (Thailand))
  [5] Chaisit Thongjoo (Kasetsart University. Kamphaeng Saen Campus, Nakhon Pathom (Thailand). Faculty of Agriculture at Kamphaeng Saen. Department of Soil Science)

  เพิ่มเติม

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University