การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวพื้นนุ่มเพื่อตอบสนองตลาดข้าวเพื่อการส่งออก

รายละเอียด

 • การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวพื้นนุ่มเพื่อตอบสนองตลาดข้าวเพื่อการส่งออก

 • Production of soft white rice seeds to respond the needs of rice export market

 • รายงานการประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 16

 • Proceedings of the 16th National Seed Conference 2019

 • 2562

 •   วิไล ปาละวิสุทธิ์

 • บทความในหนังสือ

 • 978-616-92257-5-1

 • สมาคมเมล็ดพันธุ์แห่งประเทศไทย
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
  กรมการข้าว
  กรมส่งเสริมการเกษตร
  กรมป่าไม้
  สมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย
  สมาคมปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์พืชแห่งประเทศไทย

 • การประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 16

 • ลพบุรี

 • 18-21 มิ.ย. 2562

 • กรุงเทพฯ

 • 317 หน้า

 • ไทย

 • F03-เมล็ดพันธุ์

 • E71-การค้าระหว่างประเทศ

 • F30-ปรับปรุงพันธุ์พืช

 • Oryza sativa;ข้าว;การผลิตเมล็ดพันธุ์;การตลาด;รูปแบบตลาด;การส่งออก;พันธุ์;

 • Oryza sativa;Rice;Seed production;Marketing;Markets;Exports;Varieties;

 • ข้าวขาวพื้นนุ่ม;การผลิตเมล็ดพันธุ์;การตลาด;ตลาดข้าว;การส่งออก;พันธุ์;ลักษณะประจำพันธุ์

 • Soft white rice;Seed production;Export markets;Varieties

 • TAB000025630011

 • [1] วิไล ปาละวิสุทธิ์ (กรมการข้าว)

 • [1] Wilai Palawisut (Rice Department, Bangkok (Thailand))

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University