การใช้สารบราสสิโนสเตียรอยด์ต่อผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวในสภาวะแห้งแล้ง

รายละเอียด

 • การใช้สารบราสสิโนสเตียรอยด์ต่อผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวในสภาวะแห้งแล้ง

 • Applications of brassinosteroids on yield and quality of mungbean seed under drought stress

 • รายงานการประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 16

 • Proceedings of the 16th National Seed Conference 2019

 • 2562

 •   กัณทิมา ทองศรี
    ภภัสสร วัฒนกุลภาคิน
    ศุภลักษ์ สัตยสมิทสถิต
    ฉันทนา คงนคร

 • บทความในหนังสือ

 • 978-616-92257-5-1

 • สมาคมเมล็ดพันธุ์แห่งประเทศไทย
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
  กรมการข้าว
  กรมส่งเสริมการเกษตร
  กรมป่าไม้
  สมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย
  สมาคมปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์พืชแห่งประเทศไทย

 • การประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 16

 • ลพบุรี

 • 18-21 มิ.ย. 2562

 • กรุงเทพฯ

 • 317 หน้า

 • ไทย

 • F03-เมล็ดพันธุ์

 • H50-ความผิดปกติของพืช

 • Vigna radiata;ถั่วเขียว;เมล็ดพันธุ์;การผลิตเมล็ดพันธุ์;บราสซิโนสเตอรอยด์;การเติบโต;ผลผลิต;คุณภาพ;การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์;การงอก;เมล็ด;ลักษณะของเมล็ดพันธุ์;ความแข็งแรง;สภาวะขาดน้ำ;

 • Vigna radiata;Mung beans;Seed;Seed production;Brassinosteroids;Growth;Yields;Quality;Seed storage;Germination;Seeds;Seed characteristics;Vigour;Drought stress;

 • ถั่วเขียว;เมล็ดพันธุ์;การผลิตเมล็ดพันธุ์;บราสสิโนสเตียรอยด์;การเจริญเติบโต;ผลผลิต;คุณภาพเมล็ดพันธุ์;การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์;ความงอก;ความแข็งแรง;สภาวะแห้งแล้ง

 • Mungbean;Seed;Brassinosteroids;Yields;Seed quality;Seed germination;Seed vigor;Drought stress

 • TAB000025630010

 • [1] กัณทิมา ทองศรี (กรมวิชาการเกษตร กองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลก)
  [2] ภภัสสร วัฒนกุลภาคิน (กรมวิชาการเกษตร กองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลก)
  [3] ศุภลักษ์ สัตยสมิทสถิต (กรมวิชาการเกษตร กองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลก)
  [4] ฉันทนา คงนคร (กรมวิชาการเกษตร กองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลก)

 • [1] Kantima Thongsri (Department of Agriculture, Bangkok (Thailand). Seed Research and Development Division. Phitsanulok Seed Research and Development Center)
  [2] Papassorn Wattanakulpakin (Department of Agriculture, Bangkok (Thailand). Seed Research and Development Division. Phitsanulok Seed Research and Development Center)
  [3] Supalak Sattayasamitsathit (Department of Agriculture, Bangkok (Thailand). Seed Research and Development Division. Phitsanulok Seed Research and Development Center)
  [4] Chuntana Kongnakhon (Department of Agriculture, Bangkok (Thailand). Seed Research and Development Division. Phitsanulok Seed Research and Development Center)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University