ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองภายใต้สภาวะอุณหภูมิต่ำ

รายละเอียด

 • ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองภายใต้สภาวะอุณหภูมิต่ำ

 • Effects of plant growth regulators on soybean seed quality under low temperature

 • รายงานการประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 16

 • Proceedings of the 16th National Seed Conference 2019

 • 2562

 •   กัณทิมา ทองศรี
    จุฑามาศ ร่มแก้ว
    จวงจันทร์ ดวงพัตรา
    กนกวรรณ เที่ยงธรรม

 • บทความในหนังสือ

 • 978-616-92257-5-1

 • สมาคมเมล็ดพันธุ์แห่งประเทศไทย
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
  กรมการข้าว
  กรมส่งเสริมการเกษตร
  กรมป่าไม้
  สมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย
  สมาคมปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์พืชแห่งประเทศไทย

 • การประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 16

 • ลพบุรี

 • 18-21 มิ.ย. 2562

 • กรุงเทพฯ

 • 317 หน้า

 • ไทย

 • F03-เมล็ดพันธุ์

 • Glycine max;ถั่วเหลือง;เมล็ดพันธุ์;บราสซิโนสเตอรอยด์;กรดจิบเบอเรลลิค;สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช;คุณภาพ;การงอก;เมล็ด;ลักษณะของเมล็ดพันธุ์;ความแข็งแรง;ความเย็น;

 • Glycine max;Soybeans;Seed;Brassinosteroids;Gibberellic acid;Plant growth substances;Quality;Germination;Seeds;Seed characteristics;Vigour;Cold;

 • ถั่วเหลือง;เมล็ดพันธุ์;บราสสิโนสเตียรอยด์;กรดจิบเบอเรลลิก;สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช;การแช่;คุณภาพเมล็ดพันธุ์;ความงอก;ความแข็งแรง;อุณหภูมิต่ำ

 • Soybean;Seed;Plant growth regulators;Brassinosteroids;Gibberellic acid;Seed quality;Seed germination;Seed vigor;Low temperature

 • TAB000025630009

 • [1] กัณทิมา ทองศรี (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน คณะเกษตร กำแพงแสน ภาควิชาพืชไร่นา)
  [2] จุฑามาศ ร่มแก้ว (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน คณะเกษตร กำแพงแสน ภาควิชาพืชไร่นา)
  [3] จวงจันทร์ ดวงพัตรา (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเกษตร ภาควิชาพืชไร่นา)
  [4] กนกวรรณ เที่ยงธรรม (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน คณะเกษตร กำแพงแสน ภาควิชาพืชไร่นา)

 • [1] Kantima Thongsri (Kasetsart University. Kamphaeng Saen Campus, Nakhon Pathom (Thailand). Faculty of Agriculture at Kamphaeng Saen. Department of Agronomy)
  [2] Jutamas Romkaew (Kasetsart University. Kamphaeng Saen Campus, Nakhon Pathom (Thailand). Faculty of Agriculture at Kamphaeng Saen. Department of Agronomy)
  [3] Juangjun Duangpatra (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Faculty of Agriculture. Department of Agronomy)
  [4] Kanokwan Teingtham (Kasetsart University. Kamphaeng Saen Campus, Nakhon Pathom (Thailand). Faculty of Agriculture at Kamphaeng Saen. Department of Agronomy)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University