ผลของการคลุกและเคลือบเมล็ดพันธุ์ด้วยสารเคมีที่มีต่อการงอกและความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงภายใต้สภาวะอุณหภูมิต่ำ

รายละเอียด

 • ผลของการคลุกและเคลือบเมล็ดพันธุ์ด้วยสารเคมีที่มีต่อการงอกและความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงภายใต้สภาวะอุณหภูมิต่ำ

 • Effects of seed treatment and coating on germination and vigor of peanut seed under low temperature regime

 • รายงานการประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 16

 • Proceedings of the 16th National Seed Conference 2019

 • 2562

 •   ภาริณี เจียมเมืองปักษ์
    ธนพล ไชยแสน
    ดำรงวุฒิ อ่อนวิมล
    จวงจันทร์ ดวงพัตรา

 • บทความในหนังสือ

 • 978-616-92257-5-1

 • สมาคมเมล็ดพันธุ์แห่งประเทศไทย
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
  กรมการข้าว
  กรมส่งเสริมการเกษตร
  กรมป่าไม้
  สมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย
  สมาคมปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์พืชแห่งประเทศไทย

 • การประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 16

 • ลพบุรี

 • 18-21 มิ.ย. 2562

 • กรุงเทพฯ

 • 317 หน้า

 • ไทย

 • F03-เมล็ดพันธุ์

 • Arachis hypogaea;ถั่วลิสง;เมล็ดพันธุ์;การเคลือบเมล็ด;กรดซาลิไซลิค;แคลเซียมคลอไรด์;ไคโตแซน;คุณภาพ;การงอก;เมล็ด;ลักษณะของเมล็ดพันธุ์;ความแข็งแรง;

 • Arachis hypogaea;Groundnuts;Seed;Seed pelleting;Salicylic acids;Calcium chloride;Chitosan;Quality;Germination;Seeds;Seed characteristics;Vigour;

 • ถั่วลิสง;เมล็ดพันธุ์;การคลุกเมล็ดพันธุ์;การเคลือบเมล็ดพันธุ์;สารเคมี;กรดซาลิไซลิก;แอสคอเบท;แคลเซียมคลอไรด์;ไคโตซาน;คุณภาพเมล็ดพันธุ์;การงอก;ความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์;สภาวะอุณหภูมิต่ำ

 • Peanut seed;Seed enhancement;Seed treatment;Seed coating;Salicylic acid;Ascorbate;CaCl2;Chitosan;Seed germination;Seed vigor;Low temperature regime

 • TAB000025630008

 • [1] ภาริณี เจียมเมืองปักษ์ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเกษตร ภาควิชาพืชไร่นา)
  [2] ธนพล ไชยแสน (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเกษตร ภาควิชาพืชไร่นา)
  [3] ดำรงวุฒิ อ่อนวิมล (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเกษตร ภาควิชาพืชไร่นา)
  [4] จวงจันทร์ ดวงพัตรา (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเกษตร ภาควิชาพืชไร่นา)

 • [1] Parinee Jeammuangpuk (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Faculty of Agriculture. Department of Agronomy)
  [2] Tanapon Chaisan (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Faculty of Agriculture. Department of Agronomy)
  [3] Damrongvudhi Onwimol (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Faculty of Agriculture. Department of Agronomy)
  [4] Juangjun Duangpatra (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Faculty of Agriculture. Department of Agronomy)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University