การประเมินความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์โดยการตรวจวัดเอทานอลอย่างรวดเร็วด้วยการสั่นสะเทือนของคลื่นอัลตราโซนิค

รายละเอียด

 • การประเมินความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์โดยการตรวจวัดเอทานอลอย่างรวดเร็วด้วยการสั่นสะเทือนของคลื่นอัลตราโซนิค

 • Evaluation of maize seed vigor using fast ethanol assay with ultrasonic vibration

 • รายงานการประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 16

 • Proceedings of the 16th National Seed Conference 2019

 • 2562

 •   ปาริฉัตร เจริญ
    ธัญภัค รุ่งแสงชัยเจริญ
    ดำรงวุฒิ อ่อนวิมล

 • บทความในหนังสือ

 • 978-616-92257-5-1

 • สมาคมเมล็ดพันธุ์แห่งประเทศไทย
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
  กรมการข้าว
  กรมส่งเสริมการเกษตร
  กรมป่าไม้
  สมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย
  สมาคมปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์พืชแห่งประเทศไทย

 • การประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 16

 • ลพบุรี

 • 18-21 มิ.ย. 2562

 • กรุงเทพฯ

 • 317 หน้า

 • ไทย

 • F03-เมล็ดพันธุ์

 • ข้าวโพด;พืชที่เป็นอาหารสัตว์;เมล็ดพันธุ์;คุณภาพ;ลักษณะของเมล็ดพันธุ์;ความแข็งแรง;การตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์;เอทานอล;อุลตราโซนิกส์;การสั่น;

 • Maize;Feed crops;Seed;Quality;Seed characteristics;Vigour;Seed testing;Ethanol;Ultrasonics;Vibration;

 • ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์;เมล็ดพันธุ์;การเสื่อมคุณภาพ;ความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์;เอทานอล;คลื่นอัตราโซนิค;การสั่นสะเทือน

 • Maize;Seed;Seed vigor;Deterioration,Ethanol;Ultrasonic vibration;Fast assay

 • TAB000025630007

 • [1] ปาริฉัตร เจริญ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเกษตร ภาควิชาพืชไร่นา)
  [2] ธัญภัค รุ่งแสงชัยเจริญ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเกษตร ภาควิชาพืชไร่นา)
  [3] ดำรงวุฒิ อ่อนวิมล (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเกษตร ภาควิชาพืชไร่นา)

 • [1] Parichat Charoen (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Faculty of Agriculture. Department of Agronomy)
  [2] Thunyapuk Rongsangchaicharean (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Faculty of Agriculture. Department of Agronomy)
  [3] Damrongvudhi Onwimol (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Faculty of Agriculture. Department of Agronomy)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University