การจำแนกความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 อย่างรวดเร็วด้วยการประมวลผลภาพถ่าย

รายละเอียด

 • การจำแนกความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 อย่างรวดเร็วด้วยการประมวลผลภาพถ่าย

 • Rapid seed vigour classification of rice var. KDML 105 using image processing technique

 • รายงานการประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 16

 • Proceedings of the 16th National Seed Conference 2019

 • 2562

 •   วันวิสาข์ พิมพ์เจริญ
    ดำรงวุฒิ อ่อนวิมล

 • บทความในหนังสือ

 • 978-616-92257-5-1

 • สมาคมเมล็ดพันธุ์แห่งประเทศไทย
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
  กรมการข้าว
  กรมส่งเสริมการเกษตร
  กรมป่าไม้
  สมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย
  สมาคมปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์พืชแห่งประเทศไทย

 • การประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 16

 • ลพบุรี

 • 18-21 มิ.ย. 2562

 • กรุงเทพฯ

 • 317 หน้า

 • ไทย

 • F03-เมล็ดพันธุ์

 • ข้าว;เมล็ดพันธุ์;การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์;คุณภาพ;ลักษณะของเมล็ดพันธุ์;ความแข็งแรง;กระบวนการสร้างภาพ;การวิเคราะห์รูปภาพ;การงอก;เมล็ด;การตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์;รากปฐมภูมิ;

 • Rice;Seed;Seed storage;Quality;Seed characteristics;Vigour;Image processing;Image analysis;Germination;Seeds;Seed testing;Radicle;

 • ข้าว;เมล็ดพันธุ์;พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105;การเก็บรักษา;ความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์;การประมวลผลภาพถ่าย;ความงอกรากแรกเกิด;การทดสอบเมล็ดพันธุ์

 • Rice;Seed;Seed vigour;KDML 105 variety;Image processing;Radicle emergence test;Rapid classification

 • TAB000025630006

 • [1] วันวิสาข์ พิมพ์เจริญ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเกษตร ภาควิชาพืชไร่นา)
  [2] ดำรงวุฒิ อ่อนวิมล (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเกษตร ภาควิชาพืชไร่นา)

 • [1] Wanwisa Phimcharoen (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Faculty of Agriculture. Department of Agronomy)
  [2] Damrongvudhi Onwimol (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Faculty of Agriculture. Department of Agronomy)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University