การจำแนกพันธุ์ปาล์มน้ำมันโดยการวิเคราะห์โปรตีนสะสมในเมล็ดด้วยเทคนิค ultra-thin layer isoelectric focusing

รายละเอียด

 • การจำแนกพันธุ์ปาล์มน้ำมันโดยการวิเคราะห์โปรตีนสะสมในเมล็ดด้วยเทคนิค ultra-thin layer isoelectric focusing

 • Varietal identification of oil palm using seed storage protein via ultra-thin layer isoelectric focusing

 • รายงานการประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 16

 • Proceedings of the 16th National Seed Conference 2019

 • 2562

 •   อิศราภรณ์ อภิวัฒน์
    ดำรงวุฒิ อ่อนวิมล
    เฉลิมพล ภูมิไชย์
    ประกาย อ่อนวิมล

 • บทความในหนังสือ

 • 978-616-92257-5-1

 • สมาคมเมล็ดพันธุ์แห่งประเทศไทย
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
  กรมการข้าว
  กรมส่งเสริมการเกษตร
  กรมป่าไม้
  สมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย
  สมาคมปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์พืชแห่งประเทศไทย

 • การประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 16

 • ลพบุรี

 • 18-21 มิ.ย. 2562

 • กรุงเทพฯ

 • 317 หน้า

 • ไทย

 • F30-ปรับปรุงพันธุ์พืช

 • F60-ชีวเคมีของพืช

 • F03-เมล็ดพันธุ์

 • Elaeis guineensis;ปาล์มที่ให้น้ำมัน;พันธุ์;การจัดจำแนก;เมล็ดพันธุ์;เมล็ด;โปรตีน;ความบริสุทธิ์;พันธุศาสตร์;ไอโซอิเล็กทริกโฟกัสซิง;

 • Elaeis guineensis;Oil palms;Varieties;Identification;Seed;Seeds;Proteins;Purity;Genetics;Isoelectric focusing;

 • ปาล์มน้ำมัน;พันธุ์;การจำแนกพันธุ์;เมล็ด;เมล็ดพันธุ์;โปรตีนสะสมในเมล็ด;ความบริสุทธิ์ทางพันธุกรรม;เทคนิค UTLIEF

 • Oil palm;Varieties;Varietal identification;Genetic purity;Seed;Seed storage protein;Ultra-thin layer isoelectric focusing

 • TAB000025630005

 • [1] อิศราภรณ์ อภิวัฒน์ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเกษตร ภาควิชาพืชไร่นา)
  [2] ดำรงวุฒิ อ่อนวิมล (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเกษตร ภาควิชาพืชไร่นา)
  [3] เฉลิมพล ภูมิไชย์ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเกษตร ภาควิชาพืชไร่นา)
  [4] ประกาย อ่อนวิมล (กรมวิชาการเกษตร สำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ)

 • [1] Issaraporn A-piwat (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Faculty of Agriculture. Department of Agronomy)
  [2] Damrongvudhi Onwimol (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Faculty of Agriculture. Department of Agronomy)
  [3] Chalermpol Phumichai (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Faculty of Agriculture. Department of Agronomy)
  [4] Prakay Onwimol (Department of Agriculture, Bangkok (Thailand). Biotechnology Research and Development Office)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University