ศักยภาพของคลอโรฟิลล์ฟลูออเรสเซนซ์เปลือกเมล็ดในการประเมินคุณภาพเมล็ดพันธุ์พริกระหว่างการพัฒนา

รายละเอียด

 • ศักยภาพของคลอโรฟิลล์ฟลูออเรสเซนซ์เปลือกเมล็ดในการประเมินคุณภาพเมล็ดพันธุ์พริกระหว่างการพัฒนา

 • Potentiality of seed coat chlorophyll fluorescence for assessing hot chili (Capsicum annuum L.) seed quality during development

 • รายงานการประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 16

 • Proceedings of the 16th National Seed Conference 2019

 • 2562

 •   กมลภัทร สมบุญ
    ทัศนัย ชัยเพชร
    พัชริน ตะริดโน
    เฟิร์น อัครวงศ์
    ธรรมศักดิ์ ทองเกตุ

 • บทความในหนังสือ

 • 978-616-92257-5-1

 • สมาคมเมล็ดพันธุ์แห่งประเทศไทย
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
  กรมการข้าว
  กรมส่งเสริมการเกษตร
  กรมป่าไม้
  สมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย
  สมาคมปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์พืชแห่งประเทศไทย

 • การประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 16

 • ลพบุรี

 • 18-21 มิ.ย. 2562

 • กรุงเทพฯ

 • 317 หน้า

 • ไทย

 • F03-เมล็ดพันธุ์

 • F62-การเจริญเติบโตของพืช

 • F60-ชีวเคมีของพืช

 • Capsicum annuum;พริก;เมล็ดพันธุ์;การสุกแก่;เมล็ด;เปลือกเมล็ดชั้นนอก;คลอโรฟิลล์;การเรืองแสง;คุณภาพ;ลักษณะของเมล็ดพันธุ์;น้ำหนักของเมล็ดพันธุ์;การงอก;ความแข็งแรง;

 • Capsicum annuum;Chillies;Seed;Maturity;Seeds;Testa;Chlorophylls;Fluorescence;Quality;Seed characteristics;Seed weight;Germination;Vigour;

 • พริก;เมล็ดพันธุ์;ระยะสุกแก่ทางสรีรวิทยา;คลอโรฟิลล์ฟลูออเรสเซนซ์;เปลือกเมล็ด;คุณภาพเมล็ดพันธุ์;น้ำหนักแห้งเมล็ด;เปอร์เซ็นต์ความงอก;ความแข็งแรง

 • Chili;Capsicum annuum;Seed;Physiological maturity;Seed development;Seed coat;Chlorophyll fluorescence;Seed quality;Seed dry weight;Germination percentage;Seed vigor

 • TAB000025630004

 • [1] กมลภัทร สมบุญ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน คณะเกษตร กำแพงแสน ภาควิชาพืชสวน)
  [2] ทัศนัย ชัยเพชร (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน คณะเกษตร กำแพงแสน ภาควิชาพืชสวน)
  [3] พัชริน ตะริดโน (บริษัทรุ่งเรืองคอลซัลติ้ง)
  [4] เฟิร์น อัครวงศ์ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน คณะเกษตร กำแพงแสน ภาควิชาพืชสวน)
  [5] ธรรมศักดิ์ ทองเกตุ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน คณะเกษตร กำแพงแสน ภาควิชาพืชสวน)

  เพิ่มเติม

 • [1] Kamolphatra Somboon (Kasetsart University. Kamphaeng Saen Campus, Nakhon Pathom (Thailand). Faculty of Agriculture at Kamphaeng Saen. Department of Horticulture)
  [2] Tassanai Chaipeth (Kasetsart University. Kamphaeng Saen Campus, Nakhon Pathom (Thailand). Faculty of Agriculture at Kamphaeng Saen. Department of Horticulture)
  [3] Patcharin Tarid-no (Rhino Research Group, Bangkok (Thailand))
  [4] Fern Akrawong (Kasetsart University. Kamphaeng Saen Campus, Nakhon Pathom (Thailand). Faculty of Agriculture at Kamphaeng Saen. Department of Horticulture)
  [5] Thammasak Thongket (Kasetsart University. Kamphaeng Saen Campus, Nakhon Pathom (Thailand). Faculty of Agriculture at Kamphaeng Saen. Department of Horticulture)

  เพิ่มเติม

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University