ทิศทางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ของกรมปศุสัตว์

รายละเอียด

 • ทิศทางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ของกรมปศุสัตว์

 • Department of Livestock Development's directions for pasture seeds production

 • รายงานการประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 16

 • Proceedings of the 16th National Seed Conference 2019

 • 2562

 •   สมพล ไวปัญญา
    สมศักดิ์ เภาทอง

 • บทความในหนังสือ

 • 978-616-92257-5-1

 • สมาคมเมล็ดพันธุ์แห่งประเทศไทย
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
  กรมการข้าว
  กรมส่งเสริมการเกษตร
  กรมป่าไม้
  สมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย
  สมาคมปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์พืชแห่งประเทศไทย

 • การประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 16

 • ลพบุรี

 • 18-21 มิ.ย. 2562

 • กรุงเทพฯ

 • 317 หน้า

 • ไทย

 • F03-เมล็ดพันธุ์

 • C20-การส่งเสริม

 • E70-การค้า/การตลาด

 • พืชอาหารสัตว์;การผลิตเมล็ดพันธุ์;การส่งเสริม;เกษตรกร;อาชีพทางเลือก;การจำหน่าย;การตลาด;ทิศทาง;กรมปศุสัตว์

 • Forage crops;Pasture seed production;Occupation;Thai farmers;Extension;Marketing;Direction;Department of Livestock Development

 • TAB000025630003

 • [1] สมพล ไวปัญญา (กรมปศุสัตว์ สำนักพัฒนาอาหารสัตว์)
  [2] สมศักดิ์ เภาทอง (กรมปศุสัตว์ สำนักพัฒนาอาหารสัตว์)

 • [1] Sompon Waipanya (Department of Livestock Development, Bangkok (Thailand). Bureau of Animal Nutrition Development)
  [2] Somsak Poathong (Department of Livestock Development, Bangkok (Thailand). Bureau of Animal Nutrition Development)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University