การผลิตเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์และการจำหน่าย

รายละเอียด

 • การผลิตเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์และการจำหน่าย

 • Forage seed production and distribution

 • รายงานการประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 16

 • Proceedings of the 16th National Seed Conference 2019

 • 2562

 •   อารีรัตน์ ลุนผา

 • บทความในหนังสือ

 • 978-616-92257-5-1

 • สมาคมเมล็ดพันธุ์แห่งประเทศไทย
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
  กรมการข้าว
  กรมส่งเสริมการเกษตร
  กรมป่าไม้
  สมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย
  สมาคมปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์พืชแห่งประเทศไทย

 • การประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 16

 • ลพบุรี

 • 18-21 มิ.ย. 2562

 • กรุงเทพฯ

 • 317 หน้า

 • ไทย

 • F03-เมล็ดพันธุ์

 • E70-การค้า/การตลาด

 • พืชที่เป็นอาหารสัตว์;การผลิตเมล็ดพันธุ์;การปลูก;การจัดการ;ผลผลิต;เมล็ดพันธุ์;คุณภาพ;การตลาด;

 • Feed crops;Seed production;Planting;Management;Yields;Seed;Quality;Marketing;

 • พืชอาหารสัตว์;เมล็ดพันธุ์;การผลิตเมล็ดพันธุ์;การปลูก;การจัดการ;ผลผลิตเมล็ดพันธุ์;คุณภาพเมล็ดพันธุ์;การจำหน่าย

 • Forage seed;Seed production;Planting;Management;Seed yield;Seed distribution

 • TAB000025630002

 • [1] อารีรัตน์ ลุนผา (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะเกษตรศาสตร์ ภาควิชาสัตวศาสตร์)

 • [1] Areerat Lunpha (Ubon Ratchathani University, Ubon Ratchathani (Thailand). Faculty of Agriculture. Department of Animal Science)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University