การประยุกต์เทคโนโลยีพลาสมาเพื่อกำจัดเชื้อโรคและยกระดับความงอกของเมล็ดพันธุ์

รายละเอียด

 • การประยุกต์เทคโนโลยีพลาสมาเพื่อกำจัดเชื้อโรคและยกระดับความงอกของเมล็ดพันธุ์

 • Plasma technology application for seed disinfection and germination enhancement

 • รายงานการประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 16

 • Proceedings of the 16th National Seed Conference 2019

 • 2562

 •   สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ์

 • บทความในหนังสือ

 • 978-616-92257-5-1

 • สมาคมเมล็ดพันธุ์แห่งประเทศไทย
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
  กรมการข้าว
  กรมส่งเสริมการเกษตร
  กรมป่าไม้
  สมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย
  สมาคมปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์พืชแห่งประเทศไทย

 • การประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 16

 • ลพบุรี

 • 18-21 มิ.ย. 2562

 • กรุงเทพฯ

 • 317 หน้า

 • ไทย

 • F03-เมล็ดพันธุ์

 • เมล็ดพันธุ์;การแตกตัวเป็นไอออน;เทคโนโลยี;ซีดทรีทเมนท์;การฆ่าเชื้อ;การงอก;เมล็ด;คุณภาพ;

 • Seed;Ionization;Technology;Seed treatment;Disinfection;Germination;Seeds;Quality;

 • เมล็ดพืช;เมล็ดพันธุ์;พลาสมาในสุญญากาศ;พลาสมาความดันบรรยากาศ;การกำจัดเชื้อโรค;คุณภาพเมล็ดพันธุ์;ความงอกของเมล็ดพันธุ์;การเจริญเติบโต

 • Seed;Seed disinfection;Vacuum plasma;Atmospheric plasma;Ionization;Seed germination

 • TAB000025630001

 • [1] สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ์ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเกษตรศาสตร์ ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์)

 • [1] Sa-nguansak Thanapornpoonpong (Chiang Mai University, Chiang Mai (Thailand). Faculty of Agriculture. Department of Plant Science and Natural Resources)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University