ตอนที่ 15 การใช้ app ค้นหาชุดดินและคำแนะนำปุ๋ย

รายละเอียด

 • ตอนที่ 15 การใช้ app ค้นหาชุดดินและคำแนะนำปุ๋ย

 • โครงการนำร่องโรงเรียนปุ๋ยสั่งตัดทางอากาศ

 • ไม่ระบุ

 •   เสาวนุช ถาวรพฤกษ์

 • บทความในหนังสือ

 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  มูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  กรมการข้าว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่
  กรมการข้าว ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่

 • [ม.ป.ท.]

 • ไทย

 • U10-คณิตศาสตร์/สถิติ

 • F04-ปุ๋ย

 • P33-เคมี-ฟิสิกส์ดิน

 • ข้าวไวแสง;ข้าวไม่ไวแสง;ข้าวโพด;อ้อย;ชุดดิน;คำแนะนำการใช้ปุ๋ย;ปุ๋ยสั่งตัด;การใส่ปุ๋ย;แอปพลิเคชัน;โปรแกรมประยุกต์;การติดตั้ง;วิธีการใช้งาน;ต้นทุนการผลิต

 • Soil series;Fertilizer application;Application

 • KUC00005119

 • [1] เสาวนุช ถาวรพฤกษ์ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเกษตร ภาควิชาปฐพีวิทยา)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University