ตอนที่ 14 การวิเคราะห์ดินและการเก็บตัวอย่างดิน

รายละเอียด

 • ตอนที่ 14 การวิเคราะห์ดินและการเก็บตัวอย่างดิน

 • โครงการนำร่องโรงเรียนปุ๋ยสั่งตัดทางอากาศ

 • ไม่ระบุ

 •   รุ่งโรจน์ พิทักษ์ด่านธรรม

 • บทความในหนังสือ

 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  มูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  กรมการข้าว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่
  กรมการข้าว ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่

 • [ม.ป.ท.]

 • ไทย

 • P33-เคมี-ฟิสิกส์ดิน

 • U10-คณิตศาสตร์/สถิติ

 • F04-ปุ๋ย

 • ดิน;การเก็บตัวอย่างดิน;วิธีการเก็บตัวอย่าง;การวิเคราะห์ดิน;ชุดตรวจสอบดิน;การตรวจสอบธาตุอาหารในดิน;แอปพลิเคชัน;โปรแกรมประยุกต์;ปุ๋ยสั่งตัด;คำแนะนำการใช้ปุ๋ย

 • KUC00005118

 • [1] รุ่งโรจน์ พิทักษ์ด่านธรรม (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน คณะเกษตร กำแพงแสน ภาควิชาปฐพีวิทยา)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University