ตอนที่ 13 จุดเด่นของเทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัดคืออะไร

รายละเอียด

 • ตอนที่ 13 จุดเด่นของเทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัดคืออะไร

 • โครงการนำร่องโรงเรียนปุ๋ยสั่งตัดทางอากาศ

 • ไม่ระบุ

 •   ทัศนีย์ อัตตะนันทน์

 • บทความในหนังสือ

 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  มูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  กรมการข้าว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่
  กรมการข้าว ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่

 • [ม.ป.ท.]

 • ไทย

 • F04-ปุ๋ย

 • P33-เคมี-ฟิสิกส์ดิน

 • C20-การส่งเสริม

 • เกษตรกร;ปุ๋ยสั่งตัด;การใส่ปุ๋ย;การผสมปุ๋ย;ปริมาณการใช้;การวิเคราะห์ดิน;ชุดตรวจสอบดิน;โปรแกรมคำแนะนำปุ๋ยสั่งตัด;คำแนะนำการใช้ปุ๋ย;เทคโนโลยีที่แม่นยำ;ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ;การถ่ายทอดองค์ความรู้;การเสริมสร้างขีดความสามารถ;งานวิจัย;การส่งเสริมการเกษตร

 • KUC00005117

 • [1] ทัศนีย์ อัตตะนันทน์ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเกษตร ภาควิชาปฐพีวิทยา)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University