ตอนที่ 12 ปุ๋ยสั่งตัด ลดต้นทุนการผลิตข้าวได้จริงหรือ

รายละเอียด

 • ตอนที่ 12 ปุ๋ยสั่งตัด ลดต้นทุนการผลิตข้าวได้จริงหรือ

 • โครงการนำร่องโรงเรียนปุ๋ยสั่งตัดทางอากาศ

 • ไม่ระบุ

 •   รุ่งโรจน์ พิทักษ์ด่านธรรม

 • บทความในหนังสือ

 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  มูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  กรมการข้าว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่
  กรมการข้าว ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่

 • [ม.ป.ท.]

 • ไทย

 • F04-ปุ๋ย

 • E20-การบริหาร/ธุรกิจเกษตร

 • C20-การส่งเสริม

 • เกษตรกร;การผลิตข้าว;การทำนา;เขตชลประทาน;ปุ๋ยเคมี;ปุ๋ยสั่งตัด;คำแนะนำการใช้ปุ๋ย;การส่งเสริมการเกษตร;การถ่ายทอดเทคโนโลยี;การลดต้นทุนการผลิต;การเพิ่มผลผลิต

 • KUC00005116

 • [1] รุ่งโรจน์ พิทักษ์ด่านธรรม (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน คณะเกษตร กำแพงแสน ภาควิชาปฐพีวิทยา)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University