ตอนที่ 11 ปุ๋ยสั่งตัดคืออะไร

รายละเอียด

 • ตอนที่ 11 ปุ๋ยสั่งตัดคืออะไร

 • โครงการนำร่องโรงเรียนปุ๋ยสั่งตัดทางอากาศ

 • ไม่ระบุ

 •   สหัสชัย คงทน

 • บทความในหนังสือ

 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  มูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  กรมการข้าว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่
  กรมการข้าว ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่

 • [ม.ป.ท.]

 • ไทย

 • F04-ปุ๋ย

 • P33-เคมี-ฟิสิกส์ดิน

 • U10-คณิตศาสตร์/สถิติ

 • ชุดดิน;สมบัติทางกายภาพของดิน;การจัดการธาตุอาหารพืชเฉพาะพื้นที่;การวิเคราะห์ดิน;ปุ๋ยสั่งตัด;ชนิดปุ๋ย;การใส่ปุ๋ย;อัตราการใช้;การปรับปรุงดิน;แบบจำลองการปลูกพืช;คำแนะนำการใช้ปุ๋ย;ความต้องการธาตุอาหารของพืช;ความอุดมสมบูรณ์ของดิน

 • KUC00005115

 • [1] สหัสชัย คงทน (กรมพัฒนาที่ดิน สำนักสำรวจดินและวางแผน)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University