คู่มือสำหรับการเกษตรยุคใหม่: ธรรมชาติของดินและปุ๋ย

รายละเอียด

 • คู่มือสำหรับการเกษตรยุคใหม่: ธรรมชาติของดินและปุ๋ย

 • 2555

 •   ทัศนีย์ อัตตะนันทน์
    ประทีป วีระพัฒนนิรันดร์

 • หนังสือ

 • 978-974-225-759-0

 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  กรมวิชาการเกษตร
  กรมส่งเสริมการเกษตร
  กรมพัฒนาที่ดิน
  กรมการข้าว
  มูลนิธิพลังนิเวศและชุมชน
  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
  องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

 • [ม.ป.ท.]

 • 64 หน้า

 • P33-เคมี-ฟิสิกส์ดิน

 • F04-ปุ๋ย

 • F61-ธาตุอาหาร

 • ทรัพยากรดิน;ชุดดิน;หน้าตัดดิน;ผลิตภาพของดิน;การเจริญเติบโตของพืช;ความต้องการธาตุอาหารของพืช;การสูญเสียธาตุอาหารพืชในดิน;การจัดการธาตุอาหารพืช;สารฆ่าศัตรูพืช;สารฆ่าศัตรูสัตว์;ปุ๋ยเคมี;ปุ๋ยอินทรีย์;ปุ๋ยชีวภาพ;น้ำหมักชีวภาพ;วิธีการผสมปุ๋ย;การคำนวณราคาปุ๋ย;วิธีเก็บตัวอย่างดิน;การวิเคราะห์ดิน;การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี;ระบบคำแนะนำการใช้ปุ๋ย;ปุ๋ยสั่งตัด;การเสริมสร้างขีดความสามารถ;การอนุรักษ์ดิน

 • Soil;Soil series;Nutritional requirements;Fertilizers;Pesticides;Soil sampling;Soil analysis

 • KUC00005087

 • [1] ทัศนีย์ อัตตะนันทน์ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเกษตร ภาควิชาปฐพีวิทยา)
  [2] ประทีป วีระพัฒนนิรันดร์ (กรมวิชาการเกษตร)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University