เสถียรภาพการให้ผลผลิตของข้าวลูกผสมสายพันธุ์ดีเด่นของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พันธุ์ KUH1 และ KUH2

รายละเอียด

 • เสถียรภาพการให้ผลผลิตของข้าวลูกผสมสายพันธุ์ดีเด่นของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พันธุ์ KUH1 และ KUH2

 • Yield stability of Kasetsart University's promising hybrid rice KUH1 and KUH2 cultivars

 • เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 57: สาขาพืช, สาขาสัตว์, สาขาสัตวแพทยศาสตร์, สาขาประมง, สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์

 • Proceedings of 57th Kasetsart University Annual Conference: Plants, Animals, Veterinary Medicine, Agricultural Extension and Home Economics

 • 2562

 •   ภาคภูมิ เนตนิล
    สุภาพร จันทร์บัวทอง
    วีรชัย มัธยัสถ์ถาวร
    เฉลิมพล ภูมิไชย์
    ประภา ศรีพิจิตต์
    ธานี ศรีวงค์ชัย

  เพิ่มเติม

 • บทความในหนังสือ

 • 978-616-278-511-5

 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
  กระทรวงศึกษาธิการ
  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

 • การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 57

 • กรุงเทพฯ

 • 29 ม.ค.-1 ก.พ. 2562

 • กรุงเทพฯ

 • 511 หน้า

 • ไทย

 • F30-ปรับปรุงพันธุ์พืช

 • Oryza sativa;ลูกผสม;ความดีเด่นของลูกผสม;สมรรถนะของพืช;ผลผลิตพืช;สภาพแวดล้อม;

 • Oryza sativa;Hybrids;Heterosis;Crop performance;Crop yield;Environment;

 • ข้าว;พันธุ์ลูกผสม;สายพันธุ์ดีเด่น;ศักยภาพในการให้ผลผลิต;อัตราการติดเมล็ด;สภาพแวดล้อม;มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • Rice;KUH1 cultivars;KUH2 cultivars;Hybrid rice;Yield;Stability;Seed setting rate;Kasetsart university

 • KC5701020

 • [1] ภาคภูมิ เนตนิล (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเกษตร ภาควิชาพืชไร่นา)
  [2] สุภาพร จันทร์บัวทอง (กรมการข้าว กองวิจัยและพัฒนาข้าว ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี)
  [3] วีรชัย มัธยัสถ์ถาวร (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเกษตร ภาควิชาพืชไร่นา)
  [4] เฉลิมพล ภูมิไชย์ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเกษตร ภาควิชาพืชไร่นา)
  [5] ประภา ศรีพิจิตต์ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเกษตร ภาควิชาพืชไร่นา)
  [6] ธานี ศรีวงค์ชัย (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเกษตร ภาควิชาพืชไร่นา)

  เพิ่มเติม

 • [1] Parkpoom Natnil (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Faculty of Agriculture. Department of Agronomy)
  [2] Supaporn Junbuathong (Rice Department, Bangkok (Thailand). Rice Research and Development Division. Pathumthani Rice Research Center)
  [3] Weerachai Matthayatthaworn (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Faculty of Agriculture. Department of Agronomy)
  [4] Chalermpol Phumichai (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Faculty of Agriculture. Department of Agronomy)
  [5] Prapa Sripichitt (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Faculty of Agriculture. Department of Agronomy)
  [6] Tanee Sreewongchai (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Faculty of Agriculture. Department of Agronomy)

  เพิ่มเติม

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University